Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Údržba a oprava vysokozdvižných, nízkozdvižných a paletových vozíkov

Všetko pre účinnosť flotily
Servisný technik spoločnosti Linde pri vozíku

Aby vozíky účinne podporovali prevádzkové procesy, musia byť predovšetkým neustále dostupné. Tu prichádza na pomoc servisné oddelenie spoločnosti Linde Material Handling s poskytovaním údržby a opráv. Naši vysoko kvalifikovaní servisní technici dbajú na dodržiavanie servisných intervalov a rýchlo a spoľahlivo vykonajú údržbu a opravu viac než 300 typov vozíkov.

Okrem čo najlepšej dostupnosti vozíkov a flotily sa môžu podniky spoľahnúť aj na to, že je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Vďaka pravidelnej údržbe klesajú prevádzkové náklady a zvyšuje sa zostatková predajná hodnota priemyselných vozíkov. Spoločnosť Linde ponúka servisné balíky šité na mieru, ktoré vyhovujú konkrétnym požiadavkám zákazníka, a to od krátkodobej opravy až po zmluvu o kompletnom servise.

Rozsiahla servisná sieť s takmer 8 500 servisnými technikmi zaručuje, že sme k svojim zákazníkom blízko. Spoločnosť Linde vám poskytuje podporu 24 hodín denne, sedem dní v týždni. To znamená, že vaše vysokozdvižné techniky a zariadenia skladovej techniky sú stále výkonné a bezpečné a že vaša prevádzka je nákladovo efektívna a udržateľná.

Výkon

Dostupnosť a výkon vozíkov sú rozhodujúce pre vašu produktivitu. Spoločnosť Linde zaisťuje maximálny výkon prostredníctvom prediktívnej údržby, rýchlych opráv na mieste a v prípade potreby pomocou náhradných vozíkov.

Bezpečnosť

Bezpečnosť ľudí a strojov má najvyššiu prioritu. Servisom od výrobcu znižujú podniky prevádzkové a právne riziká. Servisní technici spoločnosti Linde poznajú okrem postupov údržby aj platné právne predpisy a poskytujú kompletnú servisnú dokumentáciu.

Prevádzkové náklady

Presné plánovanie všetkých servisných opatrení vykonávané pracovníkmi spoločnosti Linde a dodržiavanie servisných intervalov šetrí čas aj náklady. Servisní technici spoločnosti Linde okrem toho rozpoznajú prvé známky poškodenia a vedia, aké preventívne opatrenia treba prijať. Tým sa obmedzia následné škody a zabráni sa zbytočným opravám. Súčasne je zachovaná záruka a zvyšuje sa zostatková predajná hodnota.

Udržateľnosť

Udržateľnosť je dôležitá aj pri servise spoločnosti Linde. Vďaka účinne riadenému servisu a čo najdlhším intervalom údržby klesá spotreba zdrojov. Z toho profituje rovnakou mierou človek, životné prostredie aj podnik.

Servisný technik pri svojom kufríku s náradím

Opravy

Servisný technik telefonuje

Rýchla pomoc pri poškodení, opotrebení alebo požiadavke prestavenia

Či už ide o viaczmenovú prevádzku, alebo prevádzku v náročných podmienkach: Na vozíky sa kladú vysoké nároky. Extrémne vplyvy prostredia, napr. pri použití v zlievarniach, mraziarňach, rybárskom priemysle alebo v odvetviach s vysokou prašnosťou, môžu urýchliť opotrebenie. Ak dôjde k poškodeniu vozíka v dôsledku mimoriadne intenzívneho používania alebo nepozornosti vodiča, spoločnosť Linde Material Handling vám rýchlo a spoľahlivo pomôže aj v prípade, že nemáte uzatvorenú zmluvu o údržbe. Stačí zavolať na servisnú linku a náš technik sa vydá na cestu aj s potrebnými originálnymi náhradnými dielmi. Hustá servisná sieť spoločnosti Linde zaručuje krátke reakčné doby a neustálu dostupnosť.

Prestavba a dodatočné vybavenie pre špeciálne požiadavky

K výzvam každodenného života v logistickom prostredí nepatrí len opotrebenie a opravy. Môže dôjsť aj k zmene podmienok použitia vozíkov, napríklad zavedením nových logistických procesov, zmenou infraštruktúry v areáli alebo vyššími požiadavkami na bezpečnosť a komfort. Často pritom stačí malá prestavba alebo jednoduchédodatočné vybavenie od spoločnosti Linde. Aby bežala prevádzka neprerušene aj pri väčších úpravách, ponúka spoločnosť Linde náhradné vysokozdvižné vozíky z najväčšejflotily na prenájom v Európe.

Dodatočné vybavenie LED osvetlením na vozíku

Pravidelné údržby

Prevencie proti prestojom a nákladom na opravu

V ideálnom prípade nie sú opravy prepravných vozíkov vôbec nutné. Ak nebudeme brať do úvahy poškodenie v dôsledku nehody, dochádza k väčšine opráv zariadení skladovej techniky alebo vysokozdvižných vozíkov v dôsledku trvalého zaťaženia, t. j. z dôvodu úplne bežného opotrebenia. Väčším opravám sa dá pritom zabrániť tým, že dôjde k včasnému rozpoznaniu opotrebenia a jeho minimalizácii a zamedzeniu.

Vhodné intervaly údržby

Zisťovanie poškodenia a úniku kvapalín, kontrola brzdového systému a systému riadenia, výmena hydraulického oleja: V rámci príslušných zmlúv o údržbe môžu servisní technici spoločnosti Linde včas odhaliť opotrebenie a prijať nevyhnutné opatrenia. Intervaly údržby sa stanovujú na základe pokynov výrobcu a pri vyššom zaťažení sa prispôsobujú konkrétnym vozíkom. Servis spoločnosti Linde koordinuje termíny údržby s pravidelnými bezpečnostnými kontrolami, napr. s emisnou skúškou. Podniky tým v jednom jedinom kroku súčasne splnia svoje zákonné povinnosti.

Kompletná kontrola vďaka najmodernejšej diagnostike

Vďaka výkonnej diagnostickej technike, akú poznáme z automobilového priemyslu, sa dajú rýchlo a spoľahlivo analyzovať aj priemyselné vozíky. Okrem pravidelnej údržby môže servisný technik spoločnosti Linde navrhnúť také preventívne opatrenia, aby sa zabránilo vzniku nákladov v dôsledku neplánovaných prestojov a krátkodobých opráv.

Pravidelná údržba je zárukou, že budú všetky vysokozdvižné vozíky trvalo dostupné, skrátia sa prestoje a znížia náklady na opravy.

Kompletný servis

Komplexný a bez byrokracie: Minimalizácia rizika prestojov vďaka zmluvám o údržbe

Kto chce mať čo najmenej práce s údržbou a opravami a zároveň si želá čo najlepšiu dostupnosť vozíkov, rozhodne sa pre zmluvu o kompletnom servise. Tým odovzdáte všetky potrebné činnosti od plánovania a koordinácie cez profesionálnu realizáciu až po kompletnú dokumentáciu do rúk profesionálnych servisných pracovníkov a servisných technikov spoločnosti Linde. Bez ohľadu na to, či ide o termíny údržby, opravy, obstaranie náhradného dielu alebo vykonanie bezpečnostných kontrol: Zmluva o kompletnom servise úplne pokrýva všetky nutné opatrenia týkajúce sa údržby.

Konzultácia zo zákazníkmi na mieste

Šité na mieru zákazníkovi

Každý podnik si môže podľa svojich požiadaviek vybrať z rôznych typov zmlúv ten najvýhodnejší variant. Okrem toho existuje veľa možností, ktorými sa dá zmluva o kompletnom servise prispôsobiť konkrétnym želaniam zákazníka, ako sú napríklad reakčné doby a doby opráv, trvalá prítomnosť a starostlivosť servisného technika o flotilu zákazníka priamo na prevádzke alebo o kompletnú správu batérií. Zmluvy o kompletnom servise sa vyplatia bez ohľadu na počet vozíkov vo flotile. Pre každý podnik je nakoniec alfou a omegou hospodárnej prevádzky hladký chod a čo najnižšie interné náklady na údržbu a opravy.

Optimálne plánovanie servisu

Neustálou údržbou je možné podstatne obmedziť potrebu nákladných opráv. Ak je aj napriek tomu nutné opravy vykonať, spoločnosť Linde ich vopred naplánuje tak, aby optimálne zapadli do výrobného procesu, a zmysluplne skombinuje servisné práce, aby sa prestoje znížili na minimum. Takto sa dá koordinovať aj pravidelná údržba s predpísanými zákonnými technickými kontrolami, napríklad s kontrolou FEM 4.004 povinnou po celej Európe. To opäť znižuje prestoje a šetrí náklady.

Prehľad výhod údržby od výrobcu

 • Maximálna dostupnosť a výkonnosť vozíkov
 • Včasné rozpoznanie začínajúceho poškodenia
 • Dôsledná minimalizácia bezpečnostných rizík
 • Spoľahlivé vylúčenie zbytočných opráv a následných škôd
 • Plánované a transparentné náklady na údržbu a servis
 • Spoľahlivé dodržiavanie záručných podmienok
 • Zaručená zhoda so zákonnými predpismi
 • Spoľahlivá servisná dokumentácia
 • Výrazné zvýšenie predajnej ceny jazdeného vozíka

Kontrola pred začiatkom práce

Každý jeden vodič vysokozdvižného vozíka môže jednoducho, ale napriek tomu veľmi významne prispieť k hladkej prevádzke v podniku. Kontrola vozíka vodičom pred začiatkom zmeny neslúži len na zvýšenie bezpečnosti, ale pomáha tiež zachovávať optimálny prevádzkový stav vozíka. Tu nájdete prehľad všetkých potrebných kontrol platný pre čelné elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom.

Podvozok a konštrukcia vozíka

 1. Skontrolujte upevnenie nastavovacieho mechanizmu na stĺpiku riadenia
 2. Skontrolujte stav sedadla vodiča a bezpečnostného pásu: bezpečnosť, nadmerné opotrebenie, poškodenie
 3. Skontrolujte pneumatiky a ráfiky: profil, vonkajšie poškodenie, tlak vzduchu
 4. Skontrolujte pohonný systém a riadenie: citlivosť riadenia, bezprostrednú reakciu na jazdné príkazy
 5. Vyskúšajte prevádzkovú a parkovaciu brzdu
 6. Skontrolujte stav v nádobe ostrekovača

Motor/batéria a nabíjačky

 1. Diesel: Skontrolujte množstvo paliva, neprepĺňajte
 2. Plyn: Skontrolujte hladinu náplne. Skontrolujte, či je konzola nádrže na LPG správne umiestnená
 3. Plyn: Vykonajte vizuálnu a čuchovú kontrolu
 4. Skontrolujte hladinu motorového oleja, pri vysokej teplote postupujte opatrne
 5. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny, nikdy keď je horúca
 6. Skontrolujte vysokozdvižný vozík vzhľadom na netesnost
 7. Batéria a nabíjačky

  1. Skontrolujte stav nabitia batérie
  2. Skontrolujte hladinu elektrolytu, v prípade potreby dolejte destilovanú vodu
  3. Skontrolujte, či sú konektory na batérii pevne utiahnuté, čisté a namazané
  4. Skontrolujte prípojky batérie a nabíjačky

Hydraulický systém a kvapaliny

 1. Skontrolujte hladinu oleja hydraulického systému
 2. Skontrolujte (vizuálne) vysokozdvižný vozík vzhľadom na netesnosti, napr. pohonný systém, mechanizmus riadenia či zdvihu

Elektrický systém

 1. Skontrolujte elektrický systém, napr. osvetlenie, smerovky, výstražnú signalizáciu, stierače
 2. Prepravné vozíky s funkciou LSP a prídavnými zariadeniami: Uistite sa, že v LSP je zvolené správne prídavné zariadenie.

Systém zdvíhania bremena

 1. Skontrolujte, či sú vidlice a ich zaistenie: či sú správne namontované a nepoškodené
 2. Skontrolujte riadnu funkciu prídavných zariadení. Dodržiavajte návod na obsluhu od výrobcu.
Aplikácia predoperačnej kontroly „pre-op check“ na mobile na kontrolu pred začiatkom práce

Elektronická predoperačná kontrola

Ak majú vaši vodiči k dispozícii smartfón, môžete ich pri ich každodennej práci podporiť pomocou aplikácie predoperačnej kontroly „pre-op check“ od spoločnosti Linde Material Handling. Vďaka tomu môžu vaši vodiči úplne jednoducho pomocou smartfónov alebo tabletov skontrolovať spôsobilosť vysokozdvižných vozíkov k jazde. Miesto papierového formulára použije pracovník logistiky na zodpovedanie otázok týkajúcich sa stavu vozíka dotykovú obrazovku. Až po úspešnom ukončení testu je možné vysokozdvižný vozík, príp. zariadenie skladovej techniky uviesť do prevádzky. Ide o jednoduché a cieľavedomé opatrenie pre väčšiu bezpečnosť aj výkon.

Tu nájdete ďalšie informácie a aplikáciu