Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Obsluha motorových vozíkov

Výchova a vzdelávanie je zamerané na teoretickú a praktickú prípravu vodičov motorových vozíkov, za účelom získania oprávnenia na vedenie motorových vozíkov, rozširovacej výchovy a vzdelávania, opakovaného oboznamovania každých 24 mesiacov, či aktualizačnej odbornej prípravy v intervale 5 rokov podľa STN 26 8805:2018.

Výchovu a vzdelávanie môžu absolvovať len osoby staršie ako 18 rokov a zdravotne spôsobilé osoby s platným vodičským preukazom skupiny B, C, D alebo T, resp. prehlásením o spôsobilosti k vedeniu motorových vozíkov

Cieľ výchovy a vzdelávania:

Cieľom je predovšetkým obozná­miť budúcich vodičov motorových vozíkov so základnými konštrukčnými prvkami motorových vozíkov, spoznať funkcie jednotlivých agregátov motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámiť sa s povinnosťami obslúh motorových vozíkov, pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, prípadne opravách, dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorových vozíkov a v manipulácii s materiálom.

Priebeh výchovy a vzdelávania:

Teoretická časť výchovy a vzdelávania prebieha formou e-learningu. Tento spôsob online výučby je možné absolvovať kedykoľvek na počítači s pripojením na internet. Po celú dobu štúdia, ktorej minimálna dĺžka je vopred daná a kontrolovaná, má možnosť uchádzač konzultovať prípadné nejasnosti s vedúcim kurzu prostredníctvom e-mailu. Teoretická časť je ukončená skúšobným testom. Po jeho úspešnom absolvovaní je účastník prizvaný na praktickú časť výchovy a vzdelávania a záverečné skúšky, ktoré prebehnú osobne. Následne môže byť uchádzačovi vystavený preukaz, ktorý ho oprávňuje k obsluhe motorových vozíkov vo vybranej triede.

Prihlásenie na výchovu a vzdelávanie:

Pre nezáväznú cenovú ponuku, či prihlásenie na výchovu a vzdelávanie, je potrebné zaslať e-mail na adresu skolenia@linde-mh.sk.

Prihlášku do kurzu a tlačivo pre posudok o zdravotnej spôsobilosti Vám zašleme emailom.Po prijatí týchto vypísaných a potvrdených dokumentov, budete zaregistrovaný a následne Vám budú pridelené prístupové údaje do vzdelávacieho portálu a videonávod. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať pri samoštúdiu a materiály pre získanie potrebných vedomostí k odbornej spôsobilosti.

Prihlásenie na školiaci portál:

Školiaci portál Linde SK | Login (scholasticus.com)

Opakované oboznamovanie má za cieľ obnovenie vedomostí vodiča, ich doplnenie o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami v organizácii, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbe­nie znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov.

Pre rozšírenie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov inej triedy a druhu, ako sú uvedené v preukaze vodiča motorových vozíkov, musí vodič absolvovať ďalšie rozšírenie oprávnenia. Týmto vodič získava vedomosti a zručnosti potrebné na obsluhu motorových vozíkov ďalšej triedy a druhu. Cieľom je plná profesijná teoretická a praktická spôsobilosť na obsluhu motorových vozíkov.

Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov - obsluha motorových vozíkov je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu v oprávnenom školiacom stredisku v rozsahu najmenej osem hodín.

DELENIE MOTOROVÝCH VOZÍKOV PODĽA TRIEDY:

ROZSAH VYUČOVACÍCH HODÍN PODĽA TRIEDY:


Kontaktné osoby:

Odborný zástupca kurzu:

Ing. Miroslav Mojžiš

miroslav.moji@gmail.com

0905 251 785

Technická podpora:

Róbert Matejovič

robert.matejovic@linde-mh.sk

0910 901 049

Správa školiaceho systému:

Ing. Soňa Horalová

sona.horalová@linde-mh.sk

0905759155

Školitelia:

Miloš Imríšek

milos.imrisek@linde-mh.sk

0911 411 190

Radovan Olajec

radovan.olajec@linde-mh.sk

0903 541924

Michal Vrábel

michal.vrabel@linde-mh.sk

0911 113 483


BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP je nevyhnutné pre zvýšenie povedomia zamestnancov o bezpečnosti na pracovisku a témach týkajúcich sa zásad a pokynov pre dodržanie bezpečnosti pri práci. Kultúra bezpečnosti je založená na prevencií, uvedomení si možných nebezpečenstiev a ich potenciálnych dôsledkoch. Prostredníctvom BOZP Vám pomôžeme zvýšiť povedomie o problematike bezpečnosti práce, jej nástrojoch a legislatívnom prostredí.

Bezpečnosť by mala byť pre každú spoločnosť základnou hodnotou!

Cieľ výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP:

Cieľom je najmä informovať o požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, podporiť schopnosť rozpoznať nebezpečenstvo a riziká, pripomenúť nástroje podporujúce rast úrovne BOZP a prácu s nimi.

Priebeh výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP:

Výchova a vzdelávanie prebieha formou e-learningu. Tento spôsob online výučby je možné absolvovať kedykoľvek na počítači s pripojením na internet. Po celú dobu štúdia, ktorej minimálna dĺžka je vopred daná a kontrolovaná, má možnosť uchádzač konzultovať prípadné nejasnosti s vedúcim kurzu prostredníctvom e-mailu. Teoretická časť je ukončená skúšobným testom.

Prihlásenie na výchovu a vzdelávanie:

Pre nezáväznú cenovú ponuku, či prihlásenie na výchovu a vzdelávanie, je potrebné zaslať e-mail na adresu skolenia@linde-mh.sk.

Prihlášku do kurzu Vám zašleme emailom. Po spätnom prijatí vypísaných dokumentov, budete zaregistrovaný a následne Vám budú pridelené prístupové údaje do vzdelávacieho portálu a videonávod. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať pri samoštúdiu a materiály pre získanie potrebných vedomostí.

Školiaci portál Linde SK | Login (scholasticus.com)

Kontaktné osoby:

Odborný zástupca kurzu:

Igor Kubica

bozp.myjava @gmail.com

0903 674 445

Odborný zástupca kurzu:

Miroslav Mojžiš

miroslav.moji@gmail.com

0905 251 785

Technická podpora:

Róbert Matejovič

robert.matejovic@linde-mh.sk

0910 901 049

Správa školiaceho systému:

Ing. Soňa Horalová

sona.horalová@linde-mh.sk

0905759155