Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Systémové riešenia pre tok materiálu

Celkový prehľad
Tok materiálu v sklade s vybavením od spoločnosti Linde Material Handling

Intralogistika sa mení: Na základe trendov v odvetví, ako je online obchodovanie a prispôsobovanie produktov zákazníkom, si materiálový tok vyžaduje stále rýchlejšie a flexibilnejšie procesy. Portfólio tovaru sa rozširuje a narastá tlak na náklady, zatiaľ čo procesy sa členia na stále menšie kroky. V dôsledku toho narastá význam komplexnosti.

Podniky preto stoja pred veľkou úlohou: Musia prehodnotiť každé hľadisko svojich logistických procesov. Práve intralogistika 4.0 ponúka nové možnosti sieťového prepojenia flotily, modularizácie a riadenia procesu. Ale ktoré riešenie je najefektívnejšie pre dané štruktúry alebo pre projekt na zelenej lúke? Nájsť odpoveď na túto otázku si vyžaduje značné znalosti týkajúce sa procesu.

Tieto znalosti ponúka spoločnosť Linde Material Handling prostredníctvom svojich individualizovaných systémových riešení. Sú založené na analýze všetkých východiskových faktorov a na cieľoch stanovených spolu so zákazníkom. Navrhnuté scenáre zahŕňajú komponenty pre rôzne stupne automatizácie. Prináša to zákazníkom výhody, keďže nové komplexné riešenie efektívne integruje existujúce procesy, štruktúry a zariadenia. Výsledkom je na mieru šitý systém materiálového toku pri minimálnom investičnom riziku.

Frank Heptner, senior riaditeľ oddelenia poradenstva a projektov v oblasti intralogistických riešení spoločnosti Linde Material Handling
Predpokladom rentabilnej a nadčasovej intralogistiky je odborné poradenstvo, ktoré presne analyzuje aktuálny stav a na základe tejto analýzy vytvorí na mieru šité riešenia. Spoločnosť Linde toto všetko ponúka.

Frank Heptner, senior riaditeľ oddelenia poradenstva a projektov v oblasti intralogistických riešení spoločnosti Linde Material Handling

Tok materiálu v sklade spoločnosti Linde Material Handling

Poradenstvo s víziou

Spoločnosť Linde ponúka rozsiahle poradenské služby na účely komplexnej optimalizácie intralogistiky, a to od analýzy a simulácie až po novú koncepciu flotily alebo skladovacie priestory „na zelenej lúke“. Odborníci navyše podporujú podniky aj pri samotnom zavádzaní novej koncepcie. Spoločnosť Linde tak pomáha zdokonaliť každé hľadisko toku materiálu.

Ôsmimi krokmi k intralogistike šitej na mieru

Krok 1: Vymedzenie projektu

Odborníci zo spoločnosti Linde špecifikujú detaily projektu, vymedzia rozsah plánovanej úlohy a stanovia ciele projektu.

Krok 2: Zaznamenanie stavu

Poradcovia zaznamenajú aktuálny stav všetkých oblastí týkajúcich sa projektu spolu so súvisiacimi pracovnými procesmi a štrukturálnymi údajmi, ktoré môžu zahŕňať údaje o tovare a sklade, údaje o výkonnosti, ciele a očakávania zákazníka.

Krok 3: Analýza

Ďalším krokom je bližší pohľad na slabé miesta zaznamenaných pracovných procesov, predovšetkým na doby výkonu a čakacie doby, chybovosť a škodové udalosti.

Krok 4: Stanovenie potenciálu

Odborníci potom vypracujú konkrétne návrhy na zlepšenie procesov, stanovia technológiu, ktorá je na to potrebná, a vymedzia požadovaný stav, ktorý treba dosiahnuť.

Krok 5: Plán opatrení

Na základe zisteného potenciálu sa vypracuje zoznam všetkých opatrení týkajúcich sa štruktúry, procesu a IT. Zahŕňa to aj plán nákladov a časový harmonogram, ktorý poukazuje na všetky možné úspory.

Krok 6: Vývoj riešenia

Poradcovia teraz vypracujú kompletné systémové riešenia, ktoré zahŕňajú všetky jednotlivé opatrenia. Dbajú na to, aby sa riešenia dali plynulo implementovať do existujúcich zákazníckych štruktúr.

Krok 7: Porovnanie riešení

Koncepty riešenia vstupujú do rozhodovacej matice, ktorá je založená na najdôležitejších parametroch projektu. Táto matica obsahuje rôzne informácie vrátane očakávanej návratnosti investícií.

Krok 8: Zhrnutie

Odborníci nakoniec použijú maticu na získanie hodnotení systémových riešení a odporúčaných opatrení pre zákazníka.

Systematické plánovanie

Plánovanie a simulácia skladu

S cieľom zaistiť, aby procesy v novom sklade prebiehali hladko od samotného začiatku, a to bez problematických miest a nadbytočných kapacít, spoliehajú sa odborníci zo spoločnosti Linde počas fázy plánovania na rozsiahle 2D a 3D simulácie: Pomocou softvéru „Stratos“ sa dajú importovať alebo kopírovať CAD výkresy plánovaného skladu. Následne je možné zmeniť steny, regály, pásové dopravníky a komponenty, príp. naplánovať nové prvky. Výsledkom je „virtuálne prezerateľný“ model so všetkými pohybmi v sklade – dokonale simulovaný v každom detaile. Vďaka tomu odborníci okrem iného zistia, koľko je potrebných vozíkov, pracovníkov, pracovných zmien alebo rámp pre nákladné vozidlá, aby bol zaručený plynulý tok materiálu.

Zdokonalenie toku materiálu

Pomocou riadiacich systémov spoločnosti Linde sa dajú riadiť a optimalizovať všetky aspekty intralogistických procesov – od prijímania tovaru cez uskladnenie, zásobovanie výroby a vychystávanie až po výstup tovaru. Systém riadenia skladu (WMS) poskytuje kompletný prehľad všetkých procesov, a ponúka tak nástroje na neustále zlepšovanie procesov. Systém riadenia vozíkov (SLS) navyše zaisťuje čo najlepšie využitie flotily.

Grafické znázornenie skladu s vozíkmi od spoločnosti Linde Material Handling

Profitovať z rozsiahleho know-how

Chcete optimalizovať komplexné toky materiálov s vašimi priemyselnými vozíkmi? Využite rozsiahle know-how a odborné poznatky spoločnosti Linde.

Kontaktujte nás