Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Externí dodávatelia

Riešenia pre odvetvie logistiky
Manipulačný vozík od spoločnosti Linde pri prevádzke v sklade

Moderní poskytovatelia logistických služieb sú základom globálneho materiálového toku. Poukazuje na to aj skutočnosť, že stále viac podnikov outsourcuje skladovanie a odosielanie tovaru odborníkom na oblasť logistiky pre externých dodávateľov. Jednou z najdôležitejších obchodných oblastí odvetvia logistiky je oblasť prepravy a manipulácie, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru z bodu A do bodu B. Podobne dôležitá je zmluvná logistika, pri ktorej sú pracovníci logistiky priamo zapojení do procesu výroby pre zákazníka, v rámci ktorého vykonávajú rôzne činnosti. Ich činnosti zahŕňajú napríklad zásobovanie výrobných liniek, ako aj balenie, skladovanie a odosielanie tovaru.

Keďže náročnosť týchto úloh sa každým rokom zvyšuje, externí dodávatelia čelia niektorým kľúčovým výzvam. Na jednej strane zahŕňajú zvyšujúce sa objemy tovaru určeného na manipuláciu, kratšie dodacie lehoty a stúpajúci tlak na náklady, na druhej strane sezónne rozdiely vo vyťažení, všeobecný nedostatok pracovných síl a naliehavá potreba výkonných bezpečnostných riešení. Ak sa na odvetvie logistiky pozrieme bližšie, dokážeme identifikovať päť konkrétnych oblastí, v ktorým externí dodávatelia čelia.

Zistiť viac

Výzvy, ktorým čelí odvetvie logistiky

Kompenzácia nedostatku personálu

Množstvo oblastí odvetvia logistiky je veľmi náročných na pracovnú silu, ale nájsť dostatočne kvalifikovaných pracovníkov predstavuje výzvu. V tomto smere môže pomôcť inteligentná automatizácia.

Vyššia flexibilita flotily

Značné sezónne rozdiely v množstve zákaziek postihuje aj sektor externých dodávateľov, čo si vyžaduje čo najvyššiu flexibilitu flotily.

Využívanie hromadných údajov

Moderné priemyselné vozíky zaznamenávajú početné podrobné údaje o výkone. Vďaka získaným informáciám zo zhromaždených údajov môžu externí dodávatelia organizovať svoj materiálový tok oveľa efektívnejšie,

Maximalizácia bezpečnosti

V logistike sú pracovné oblasti s vysokým objemom prepravy, v ktorých stroje a ľudia spoločne existujú v úzkom priestore. Špecializované bezpečnostné riešenia zaisťujú pritom maximálnu ochranu.

Zvýšenie energetickej účinnosti

Pre zaistenie účinného energetického riadenia má rozhodujúci význam monitorovanie a optimalizácia celej spotreby súvisiacej s procesmi.

Kompenzácia nedostatku personálu externých dodávateľov

Priemyselné vozíky od spoločnosti Linde Material Handling pri jazde po sklade.

Logistické spoločnosti potrebujú množstvo pracovníkov, predovšetkým v oblasti manipulácie s tovarom. Potreba veľkého množstva personálu však nie je jediný problém, je to aj obraz profesie, ktorá za posledné roky výrazne stratila zo svojej príťažlivosti. Pre externých dodávatelov je preto stále náročnejšie nájsť dostatočne kvalifikovaný personál.

Automatizácia príslušných pracovných krokov sa síce javí ako jasné riešenie, v praxi je však náročná. V dôsledku značnej zložitosti niektorých procesov je často nemožné siahnuť po štandardizovaných automatizovaných postupoch. Problematické je najmä zameranie sa na jednotlivé automatizované vozíky.

Spoločnosť Linde Material Handling preto vyvíja a zavádza komplexné automatizované riešenia, ktoré sú šité na mieru individuálnym požiadavkám každého zákazníka. Vďaka našej dlhoročnej spolupráci s externými dodávateľmi dokážeme presne analyzovať jednotlivé úseky procesov a kompletné materiálové toky a poskytnúť vhodné automatizované riešenia. Počas zavádzania uplatňujeme prístup tradičného generálneho dodávateľa, pričom zavádzanie vlastných a externých zložiek procesu riadime z jediného zdroja.

Riešenia od spoločnosti Linde

Inteligentná automatizácia

Spoločnosť Linde ponúka inteligentné štandardné aplikácie, ktoré umožňujú automatizáciu jednotlivých procesných krokov alebo kompletných materiálových tokov.

Zistiť viac

Zjednodušenie automatizácie

Hospodárna automatizácia skladovacích a prepravných procesov: Spoločnosť Linde ponúka štandardizované balíky riešení pozostávajúce z hardvéru, softvéru a inštalácie.

Zistiť viac

Jazdiť alebo nechať jazdiť

Flexibilný a stupňovateľný: Rad MATIC ponúka prostredníctvom čelných elektrických vozíkov, paletových vozíkov a ťahačov široký sortiment automatizovaných vozíkov.

Zistiť viac

Zvýšenie flexibility flotily externým dodávateľom

Flotila vozíkov na prenájom od spoločnosti Linde Material Handling je dodaná nákladným automobilom a vyložená.

Niektoré oblasti odvetvia logistiky sú zasiahnuté výraznými sezónnymi rozdielmi v používaní vozíkov. Pre externých dodávateľov má preto zásadný význam, aby mohli veľkosť a technické vybavenie príslušnej flotily rýchlo prispôsobiť aktuálnym podmienkam. Potrebné sú pritom spoľahlivé možnosti objednania, výmeny a vrátenia zariadení a vozíkov v krátkom čase. Súčasne treba zaistiť vysokú dostupnosť, ktorá má v logistike zásadný význam. Zmeny v správaní spotrebiteľov v online ére zvyšujú význam tohto faktora.

Spoločnosť Linde Material Handling ponúka poskytovateľom služieb externých dodávateľov rôzne riešenia, pokiaľ ide o rozdiely vo vyťažení vozíkov. Zákazníci spoločnosti Linde môžu napríklad využívať najväčšiu európsku flotilu vozíkov a skladových zariadení, aby krátkodobo doplnili svoj aktuálny stav vozíkov. Špeciálne programy prenájmu ponúkajú navyše flexibilné riešenia na základe základnej flotily. V rámci nej má používateľ v permanentnej prevádzke stály počet vozíkov, ktorý zodpovedá väčšine jeho maximálnej potreby. Ak sa potreba vozíkov prechodne zvýši, môže získať ďalšie vozíky, ktorých použitie bolo predtým zmluvne dohodnuté. V porovnaní s tradičným riešením dlhodobého prenájmu je výhodou tohto prístupu skutočnosť, že náklady zostávajú primerané k aktuálnej potrebe.

Využívanie hromadných údajov

Laptop pred vysokozdvižným vozíkom od spoločnosti Linde Material Handling

Vysokozdvižné vozíky a skladové zariadenia často disponujú už z výroby modernými telemetrickými systémami. Tieto meracie jednotky zhromažďujú podrobné informácie o výkone a pohybe vozíkov. Spoločnosť Linde Material Handling teraz vybavuje približne 70 percent vozíkov pre zákazníkov z oblasti logistiky potrebnou technológiou na zber údajov.

Percentuálny podiel spoločností, ktoré aktívne využívajú z toho vyplývajúce možnosti, je však oveľa nižší. Odborníci na logistiku, ktorí analyzujú zhromaždené údaje a využívajú ich obrovský potenciál, sú ešte stále skôr výnimkou ako pravidlom.

Z tohto dôvodu sú odborníci zo spoločnosti Linde k dispozícii, aby na požiadanie pomohli poskytovateľom služieb 3PL pri používaní týchto údajov. Získaním informácií z dostupných údajov a ich prenosom do praktických odporúčaní podporujú optimalizáciu flotily a materiálového toku. Navyše prispievajú k zlepšeniu bezpečnosti a zníženiu nákladov. Od lepšieho využívania flotily a optimalizovaného plánovania trás až po odstupňovanú veľkosť flotily a cielenú prevenciu škôd, do úvahy je možné vziať množstvo faktorov a podrobiť ich kritickému posúdeniu.

Riešenia od spoločnosti Linde

Sieťovo prepojená flotila

Softvér Linde connect poskytuje prevádzkovateľom flotily všetky informácie, ktoré sú potrebné na efektívne a bezpečné riadenie flotily.

Zistiť viac

Softvér pre materiálový tok

Najmodernejší softvér od spoločnosti Linde podporuje riadenie a prepojenie intralogistických a automatizovaných riešení.

Zistiť viac

Maximalizácia bezpečnosti pre externých dodávateľov v logistike

Pracovník sa pohybuje pred vysokozdvižným vozíkom

Manipulácia s tovarom je spravidla veľmi hektická a náročná na personál, najmä pri takzvanom systéme Cross Docking. Vzájomná činnosť človeka a stroja v stiesnených priestoroch vedie ku kritickým situáciám, v ktorých môže byť ohrozená bezpečnosť osôb, tovaru, vozíkov a infraštruktúry.

Nehody vozíkov, ako aj incidenty vedúce k ujme na zdraví sa, bohužiaľ, stále vyskytujú. Navyše sú zamestnanci pri práci s vysokozdvižnými vozíkmi a skladovými zariadeniami pravidelne vystavení vibráciám a nadmernému hluku.

Spoločnosť Linde Material Handling rieši tento problém pomocou inteligentných asistenčných systémov, ktorými sa dá výrazne zvýšiť bezpečnosť v bezprostrednej blízkosti vozíka. Balík riešení špeciálne vyvinutý pre odvetvie logistiky, ktorý je založený na systéme Linde Safety Guard, vytvára ochranné zóny okolo vozíka a chodcov a varuje ich pri nebezpečnom priblížení. Nezabraňuje tým len vzniku kolízií, ale znižuje aj hluk spôsobený neustálymi výstražnými signálmi pri cúvaní. Navyše sa dá znížiť rýchlosť vozíkov prostredníctvom virtuálnych brán na mimoriadne úzkych miestach. Týmto spôsobom je možné zabrániť kolíziám najmä na neprehľadných miestach. Optické výstražné signály, ako je systém Linde BlueSpot, alebo výstražné zariadenia, dodatočne zvyšujú bezpečnosť.

Riešenia od spoločnosti Linde

V ochrannej zóne

Asistenčný systém Linde Safety Guard vytvára okolo ľudí a vozíkov výstražnú zónu, čím zvyšuje ich bezpečnosť v bezprostrednej blízkosti.

Zistiť viac

Poradca v oblasti bezpečnosti

Štruktúrovaná poradenská služba Linde Safety Scan pomáha trvalo znižovať bezpečnostné riziká súvisiace s vnútropodnikovou prevádzkou.

Zistiť viac

Viditeľná bezpečnosť

Vďaka výstražnému svetlu Linde BlueSpot je vozík viditeľný aj bez zvukových signálov, a tým zvyšuje bezpečnosť v každodennej prevádzke skladu.

Zistiť viac

Vždy to správne svetlo

Prostredníctvom osvetlení Linde VertiLight a Linde LED Stripes ponúka spoločnosť Linde dva osvetľovacie koncepty na zaistenie vyššej bezpečnosti a efektívnosti pri práci s manipulačnými vozíkmi.

Zistiť viac

Zvýšenie energetickej účinnosti

Zamestnanec nabíja vysokozdvižný vozík od spoločnosti Linde Material Handling

Pokiaľ ide o spotrebu energie, množstvo logistických podnikov čelí osobitnému problému. Na ich pracoviskách sú elektricky poháňané manipulačné vozíky okrem osvetlenia a IT spravidla zodpovedné za väčšinu spotrebovanej elektriny. Keďže sa sadzba za energiu stanovuje podľa špičkovej spotreby, koniec každej zmeny predstavuje kritický moment. Ak sa súčasne nabíja viac vozíkov, spotreba sa náhle zvýši a v najhoršom prípade prekročí doterajšiu maximálnu hodnotu. V dôsledku toho sa spoločnosti zvýši sadzba na budúce obdobie, čo vedie k vyšším nákladom na energiu.

Spoločnosť Linde Material Handling ponúka rôzne riešenia tohto problému. Použitie lítium-iónových pohonov tak umožňuje pravidelné dobíjanie vozíkov a vďaka tomu pomáha rovnomerne rozdeliť spotrebu energie počas doby používania. Balíky riešení pozostávajúce z hardvéru a softvéru pritom pomáhajú stanoviť optimálne poradie nabíjania vozíkov bez ohľadu na to, či sa používajú lítium-iónové batérie alebo klasické olovené články. Týmto spôsobom sa zabráni špičkám v spotrebe a neprekročia sa stanovené hraničné hodnoty celkovej spotreby elektriny. Spoločnosť Linde navyše ponúka komplexné energetické poradenstvo, v rámci ktorého odborníci zo spoločnosti Linde zanalyzujú potrebu energie určitého pracoviska vzhľadom na všetkých spotrebiteľov a predložia konkrétne návrhy na zvýšenie efektivity.

Riešenia od spoločnosti Linde

Lítium-iónová technológia

Lítium-iónové pohony predstavujú nový štandard pre elektrické manipulačné vozíky. V porovnaní s tradičnými olovenými batériami ponúkajú množstvo výhod.

Zistiť viac

Vodíkový pohon

Ochrana klímy sa spája s pohodlnou obsluhou: Vozíky s palivovým článkom sa dajú jednoducho natankovať vodíkom a neprodukujú žiadne emisie CO2.

Zistiť viac

Príklady od zákazníkov

Medzi nabíjaním: dobíjanie

Flexibilnejší, hospodárnejší, robustnejší V manipulačnom sklade tovaru s vysokou frekvenciou prevádzky v Heilbronne zmenil koncern Fritz svoju flotilu manipulačných vozíkov z olovenej na modernú lítium-iónovú technológiu od spoločnosti Linde.

Zistiť viac

Výmena flotily

Ako sa dá dosiahnuť hospodárnejšia, čistejšia a udržateľnejšia intralogistika? Pre nemeckú spoločnosť Emons Spedition GmbH bola odpoveď absolútne jasná: V sklade tovaru v Großbeerene prešla z LPG vozíkov na vozíky s lítium-iónovým pohonom.

Zistiť viac

V akcii na zvýšenie bezpečnosti

V spoločnosti Smurfit Kappa LithoPac so sídlom v Nybro má bezpečnosť najvyššiu prioritu. Asistenčný systém Linde Safety Guard zaručuje vysoké štandardy ochrany, na ktoré je spoločnosť stále hrdá.

Zistiť viac

Spoločnosť Schenker preberá úplnú kontrolu nad flotilou vysokozdvižných vozíkov.

Spoločnosť DB Schenker má vďaka systému riadenia flotily Linde connect úplnú kontrolu nad flotilou vysokozdvižných vozíkov.

Zistiť viac