Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Inteligentná automatizácia pre intralogistické procesy

Riešenia v rámci materiálového toku
Pohyby materiálového toku v sklade

Moderná intralogistika čelí stále náročnejším výzvam: online obchod a individualizovaná hromadná výroba majú za následok neustále rastúce množstvo tovaru a vyžadujú stále podrobnejšie procesy. Na splnenie týchto požiadaviek sú nevyhnutné optimálne štruktúrované procesy. Rozhodujúcimi faktormi pre implementáciu efektívneho a nepretržitého materiálového toku je komplexné porozumenie všetkým intralogistickým procesom, a to od príjmu tovaru cez uskladnenie a zásobovanie až po výdaj tovaru.

Na základe dlhoročných odborných znalostí hardvéru má spoločnosť Linde Material Handling hlboké poznatky o všetkých príslušných procesoch materiálového toku. Vďaka týmto rozsiahlym poznatkom vieme poskytnúť komplexnú optimalizáciu, ktorej účinnosť nezávisí od príslušného riešenia vozíkov. Jedným z rozhodujúcich faktorov efektívneho návrhu procesov je inteligentná automatizácia – od jednotlivých fáz procesu až po kompletný materiálový tok. Automatizáciu navrhujeme na základe kompetentného poradenstva, počas ktorého presne analyzujeme súčasnú situáciu na mieste a následne vytvoríme z existujúcich systémových komponentov individuálne prispôsobené riešenie.

Schematická vizualizácia skladu s jednotlivými krokmi procesu

Efektívnosť v šiestich krokoch

Moderná intralogistika je založená na dobre štruktúrovaných a presne plánovaných materiálových tokoch. Intralogistický materiálový tok spoločnosti obvykle zahŕňa šesť samostatných procesných krokov, ktoré na základe svojich osobitných požiadaviek ponúkajú rôzne možnosti optimalizácie.

1. Príjem tovaru

Každý vnútropodnikový materiálový tok začína vykládkou pri príjme tovaru. Zle naplánovaný alebo nevhodne organizovaný príjem tovaru môže mať za následok výrazné narušenie prevádzkových procesov. Pri príjme tovaru dochádza k jeho vykládke, kontrole, triedeniu, označeniu a príprave na ďalšiu prepravu do medziskladu alebo do výroby. Rozhodujúcimi kritériami úspechu sú krátke dodacie lehoty, malá priestorová náročnosť, nasadenie čo najmenšieho počtu zamestnancov a vysoká kvalita procesu.

2. Uskladnenie

Sklad je srdcom všetkých vnútropodnikových procesov. V ideálnom prípade optimálne využíva skladovú plochu a umožňuje efektívne skladovanie rôznych druhov a veľkostí tovaru. Nákladné jednotky je nutné rýchlo a spoľahlivo prepraviť na určené skladovacie alebo prepravné miesta. Krátke prepravné časy, transparentné postupy a vysoká miera flexibility pri uskladňovaní sú charakteristickými prvkami dobre organizovaného skladovania.

3. Zásobovanie výroby

Dodávka materiálov a tovaru na správne miesto v správnu chvíľu je alfou a omegou efektívneho zásobovania výroby. Či už automatizovane alebo manuálne, materiály môžu byť dodávané do výrobnej oblasti, najmä k montážnym linkám, pomocou rôznych konceptov, ktoré využívajú rôzne technológie, skladové úrovne alebo organizáciu procesov. V optimálnom prípade tak vzniká inteligentný, riadený a nepretržitý pohyb tovaru s minimálnymi energetickými a finančnými nákladmi.

4. Vychystávanie

Efektívne vychystávacie procesy majú potenciál výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti. Výrobky a tovar je nutné rýchlo a efektívne zostaviť z daného celkového sortimentu a pripraviť na včasné dodanie. Vychystávací príkaz sa odovzdáva vychystávaciemu subjektu vo forme analógových alebo digitálnych vychystávacích listov. Vychystávacím subjektom pritom môže byť človek, ako aj automatizovaný vozík. Na účely optimálneho využitia ekonomického potenciálu vychystávacej fázy je nutné, aby boli vychystávacie procesy rýchle, presné a transparentné.

5. Expedícia

Expedícia tovaru je úzko prepojená s vychystávaním. Produkty a tovar je potrebné zjednotiť a zbaliť do jednotiek pripravených na expedíciu, aby bola možná čo najväčšia štandardizácia skladovania a prepravy. Automatizácia ponúka rôzne možnosti, ako sa dajú tieto procesy zefektívniť a súčasne znížiť náklady na prepravu a dodanie. Zodpovedajúce systémy správy skladu umožňujú transparentnosť všetkých tokov tovaru a optimalizáciu ich riadenia.

6. Výdaj tovaru

V rámci výdaja tovaru sa vydáva tovar zo skladu. Po záverečnej kontrole identity a kvality sa jednotlivé balíky spoja do jednej zásielky a umiestnia sa na výdajnú plochu. V prípade potreby je nutné do zásielok začleniť aj tovar iných výrobcov s neznámym obsahom. Aj tie najmenšie chyby pri výdaji tovaru môžu zastaviť celé procesné reťazce. V tejto fáze je rozhodujúci rýchly, dobre štruktúrovaný a transparentný tok tovaru.

Automatizované vozíky v sklade

Ďalšia úroveň: automatizácia

Automatizácia môže byť najdôležitejšou súčasťou komplexnej optimalizácie vnútropodnikových materiálových tokov. Použitie automatizovaných vozíkov je užitočné hlavne na miestach, kde treba neustále opakovať jednoduché prepravné a skladovacie úlohy.

Prehľad výhod

Jednoduché a flexibilné

Automatizované riešenia sa dajú rýchlo nainštalovať, jednoducho začleniť do existujúcej infraštruktúry a vďaka geonavigácii flexibilne prispôsobiť.

Integrovateľné

Jednotný softvér zaisťuje hladkú integráciu systému. Vozíky sa dajú ľahko prepojiť s ďalšími aplikáciami a je možné prepínať medzi ručnou a automatickou prevádzkou.

Škálovateľné

Automatizačné riešenia sú komplexným systémom pre jednotlivé aj kompletné riešenia a dajú sa postupne rozširovať a prispôsobovať. Nové trasy alebo stanice sa dajú vytvoriť veľmi rýchlo.

Nákladovo efektívne

Zvýšená produktivita 24 hodín denne 7 dní v týždni, nízka chybovosť a nehodovosť, klesajúce náklady za škody, ako aj rýchla návratnosť investícií umožňujú efektívnu úsporu nákladov.

Aplikácie pre automatizované riešenia

Automatizované vozíky sa dajú integrovať do materiálového toku rôznymi spôsobmi. V závislosti od požadovaného použitia preberajú rôzne prepravné úlohy a zaisťujú plynulý a nepretržitý tok tovaru. Či už ide o prepravu z podlahy na podlahu, z podlahy do regálu alebo z dopravníka na dopravník: automatizované riešenia sú pri štandardizovaných aplikáciách vždy zaručenou výhodou.

Z podlahy na podlahu

Pri automatizovaných systémoch z podlahy na podlahu naloží vozík nákladnú jednotku z podlahy a na cieľovom mieste ju zloží na podlahu. Nosiče nákladu sú umiestnené do definovaných zón na vyzdvihnutie a následne prepravené do stanovených cieľových miest. Výhodou systémov z podlahy na podlahu je, že okrem automatizovaného vozíka nie sú potrebné žiadne ďalšie automatizované zariadenia. Vďaka tomu ich môžete integrovať takmer do všetkých fáz intralogistického procesu. Môžu prepravovať nosiče nákladu z priestoru pre príjem tovaru do skladu, zo skladu do výroby alebo z výroby do priestoru pre výdaj tovaru. Systémy z podlahy na podlahu sú dobrou voľbou vždy, keď je nutné mať v správny čas a v obmedzenom priestore dostupné veľké množstvo komponentov.

Príklad automatizovanej prepravy z podlahy na podlahu

Z podlahy na podlahu – referenčný príklad

V rakúskej veľkoobchodnej spoločnosti s inštalatérskymi a vykurovacími výrobkami Fritz Holter GmbH pracuje táto „magická dvojica“: Franzl a Gustl, ako ich zamestnanci láskyplne pokrstili. Tieto dva automatizované vozíky radu L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling pracujú v dvoch zmenách a podporujú vychystávací tím na pracovisku. V prípade potreby im vychystávací pracovník zašle stlačením tlačidla požiadavku na prepravu po stanovenej červenej alebo zelenej trase. Franzl alebo Gustl sa potom samostatne vydajú na cestu na jedno z pevne stanovených miest. Pritom sa vydávajú po požadovanej červenej alebo zelenej trase – každý deň, bez zložitého softvéru. Navyše nebolo nutné meniť infraštruktúru, chodci aj vozíky sa pohybujú stále po rovnakých trasách ako predtým – samozrejme bez nehôd. Franzl a Gustl a ich neúnavná práca umožňujú zamestnancom, aby sa viac sústredili na vychystávanie, vďaka čomu robia menej chýb a celkovo pracujú oveľa efektívnejšie. A tovar sa dostane na požadované cieľové miesto ako mávnutím kúzelnej paličky.

Pozrite sa na video s príkladom použitia!

Vozík L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling umiestňuje paletu s balíkmi do regálu.

Z podlahy na dopravník

Systémy z podlahy na dopravník sa dajú využiť vo všetkých fázach intralogistického procesu. Pri príjme tovaru naložia automatizované vozíky nákladné jednotky z podlahy a prepravia ich do príslušných skladových oblastí. Tam odovzdajú tovar na dopravníky v sklade. Môže ísť o plne automatický sklad dielov alebo o vysokoregálový sklad s automatizovanými vozíkmi do veľmi úzkzch uličiek. Ďalšou veľmi častou aplikáciou je, keď automatizované vozíky odoberajú hotový vyrobený tovar z dopravníka. Odtiaľ prevážajú nákladnú jednotku k automatizovanej paletizácii a obaleniu fóliou, alebo do skladu alebo priamo na výdaj tovaru, kde ju zložia na podlahu.

Príklad automatizovanej prepravy z podlahy na dopravník

Z podlahy na dopravník – referenčný príklad

Vo veľkých skladoch tovaru musia naložené palety často absolvovať dlhé trasy, aby sa dostali napríklad z miesta uskladnenia na dopravný pás. Ak tento proces prebieha ručne, je často spojený s dlhšími časovými úsekmi a vyššími nákladmi. Riešenie prirodzene znie: automatizácia. U veľkého výrobcu papierových obalov v južnom Nemecku napríklad využívajú robotické vozíky (AGV) na spoľahlivú a bezpečnú prepravu tovaru v správny čas z miesta príjmu na príslušný dopravníkový systém. Vozík AGV úplne samostatne rozpozná tovar a umiestni ho na dopravníkový systém. Predpokladom pre toto využitie sú jednoduché svetelné závory, ktoré sú nainštalované na dopravníku. S ich pomocou potom môže vozík AGV automaticky umiestniť paletu alebo ju znova naložiť, aby ju nakoniec prepravil po pevne stanovenej trase cez sklad na cieľové miesto.

Vozík L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling umiestňuje paletu na dopravníkový pás.

Z dopravníka na dopravník

Systémy z dopravníka na dopravník sa používajú najmä na prepravu nákladných jednotiek medzi stacionárnymi automatizačnými systémami. Automatizované vozíky napríklad dodávajú potrebné diely z výdaja automatického skladu do automatického vstupu zásobovania výrobného stroja. Po ukončení výrobného procesu sa tovar odovzdá znova do automatického skladu alebo prepraví k ďalšej fáze spracovania (napr. do ovinovacieho stroja na balenie do fólie). Nakoniec sa tovar prepraví do expedície. Tam automatizované vozíky často odovzdávajú nákladné jednotky na gravitačné valčekové dráhy, aby sa priradili priamo k výdajnej bráne alebo ku konkrétnemu doručovaciemu vozidlu.

Zobrazenie automatizovaného systému z dopravníka na dopravník

Z dopravníka na dopravník – referenčný príklad

Zvýšený dopyt a zdvojnásobený počet vyrábaných kusov pri zachovaní existujúcej infraštruktúry – presne v takýchto prípadoch sa dostáva automatizácia do hry, ako v spoločnosti Massilly France. Tento francúzsky výrobca obalových materiálov hľadal riešenia automatického stohovania a bezpečnej prepravy tovaru. A našiel ho: vozík L-MATIC od spoločnosti Linde prepraví palety od automatického paletovacieho robota k automatickému ovinovaciemu stroju na balenie do fólie, potom počká, kým sa kartónové škatule obalia fóliou, a prepraví ich do skladu tovaru. „Na riešeniach s vozíkmi L-MATIC je pre nás skvelé, že sa neustále vyvíjajú a nenútia nás meniť našu infraštruktúru,“ hovorí Patrice Ferrero, výrobný riaditeľ spoločnosti Massilly France. Vďaka jednoduchému ovládaniu a flexibilným možnostiam nakladania sa dajú vozíky AGV bez problémov integrovať do existujúcich procesov a umožňujú spoločnosti Massilly France nechať výrobu bežať plnou rýchlosťou. V súčasnosti sú už v prevádzke 4 vozíky AGV a ďalšie integrácie sa plánujú.

Pozrite sa na video s príkladom použitia!

Vozík L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling pri nakladaní palety

Z dopravníka do regálu

Systémy z dopravníka do regálu sa používajú často v situáciách, kedy je potrebné medziskladovanie nákladnej jednotky, aby sa zaistilo plynulé zásobovanie výrobných strojov. Automatizované vozíky prepravujú potrebné diely z regálu medziskladu na dopravníkové pásy pred výrobnými strojmi. Následne prebehne preprava zo stroja späť do regálu. Tam sa diely znova dočasne uskladnia, než definitívne opustia sklad. Systémy z dopravníka do regálu používajú často dodávatelia do automobilového priemyslu, aby mohli presne zásobovať synchronizovaný výrobný proces výrobcov automobilov. V obalovom priemysle prepravuje dopravník hotový tovar do oblasti expedície, kde sa odovzdá na gravitačné valčekové dráhy alebo do regálov, aby bol k dispozícii na výdaj.

Príklad automatizovanej prepravy z dopravníka do regálu

Z podlahy do regálu

Systémy z podlahy do regálu sa dajú používať rôznymi spôsobmi. Často sa používajú pri príjme tovaru, kedy sa prijatý tovar prepravuje do regálov. Zo skladu sa následne môže prepraviť na odkladacie podlahové miesto, kde si ho vyzdvihnú zamestnanci. Systémy z podlahy do regálu sú mimoriadne flexibilné a umožňujú rôzne využitia, keďže na skladanie nákladných jednotiek na podlahu nie sú potrebné žiadne špeciálne zariadenia. Alternatívne sa môže prepravovať tovar určený na medziskladovanie z podlahy do iného regálu. Táto možnosť sa často používa v situáciách, kedy je potrebné zaistiť správne načasované zásobovanie výrobných strojov, aj keď je hlavný sklad vzdialený ďaleko od miesta spracovania.

Príklad automatizovanej prepravy z podlahy do regálu

Ďalšie informácie o našich riešeniach pre intralogistiku a automatizáciu

Robotické (AGV) vozíky

Hospodárne a bezpečné: Autonómne vozíky série Matic od spoločnosti Linde Material Handling pracujú s technológiou geonavigácie.

Zisti viac

Softvér pre intralogistiku a automatizáciu

Digitálne riadenie a prepojenie intralogistických a automatizačných riešení umožňuje zaistiť spoľahlivosť procesov a bezpečnosť práce v rámci materiálového toku. Spoločnosť Linde Material Handling ponúka na tento účel najmodernejšie softvérové riešenia, ktorý v sebe spája škálovateľný systém skladového manažmentu (WMS) a flexibilný navádzací systém vysokozdvižných vozíkov.

Zisti viac