Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
Autonómny vozík v prevádzke
Inteligentná a flexibilná

Automatizácia pre intralogistiku

Automatizácia je lepšia

Požiadavky intralogistiky sa už niekoľko rokov zvyšujú: Narastajúca konkurencia, narastajúce toky tovaru, kolísavé vyťaženie, narastajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov zvyšujú potrebu efektívnosti a flexibility. Automatizácia jednotlivých procesných krokov alebo celého materiálového toku predstavuje možnosť pre podniky zvládnuť túto požiadavku.

Bližší pohľad na vnútropodnikový tok materiálov pritom pomáha identifikovať jednotlivé potenciály automatizácie. Kľúčová otázka teda znie: Ktoré procesy sú skutočne vhodné na automatizáciu? Patria tu napríklad pohyby materiálov s nízkou pridanou hodnotou, opakujúce sa procesy, používanie štandardizovaných skladových zariadení alebo používanie vo viaczmennej prevádzke, ako nastáva najmä v prípade prepravy po úsekoch, uskladňovania hotových výrobkov a zásobovania výroby.

V týchto prípadoch môže automatizácia zaistiť zníženie škôd, pokiaľ ide o zamestnancov, tovar a infraštruktúru, ako aj zlepšenie kvality prepravy, spoľahlivosť, produktivitu a vyťaženosť. Súčasne sú zamestnanci odbremenení od unavujúcich prepravných úloh.Automatizácia od spoločnosti Linde

V spoločnosti Linde sa celý tím odborníkov venuje výlučne automatizácii v intralogistike a ponúka spoločnostiam riešenia k jednotlivým procesným krokom alebo celému toku materiálov, ktoré vyhovujú ich požiadavkám.

Vďaka sofistikovanej, modulárnej architektúre môžu spoločnosti implementovať a používať automatizované riešenia mimoriadne jednoducho, rýchlo a bezpečne – nevyžadujú dodatočnú infraštruktúru, sú integrované do existujúcich systémov a sú ľubovoľne škálovateľné.

Spoločnosť Linde disponuje v tejto oblasti rozsiahlymi skúsenosťami týkajúcimi sa projektov, ako aj rozvetvenou distribučnou a servisnou sieťou. Podniky tak získajú optimálne riešenia a príslušnú servisnú podporu. Spoločnosť Linde súčasne ponúka svoje vysoké kvalitatívne a bezpečnostné štandardy aj pre automatizačné riešenie.

Prehľad výhod

Jednoduché a flexibilné

Automatizačné riešenia sa dajú rýchlo nainštalovať, jednoducho začleniť do infraštruktúry a vďaka geonavigácii flexibilne prispôsobiť.

Integrovateľné

Jednotný softvér zaisťuje hladkú integráciu systému. Vozíky sa dajú ľahko prepojiť s ďalšími aplikáciami a je možné prepínať medzi ručnou a automatickou prevádzkou.

Škálovateľné

Automatizačné riešenia sú komplexným systémom pre jednotlivé aj kompletné riešenia a dajú sa postupne rozširovať a prispôsobovať. Nové trasy alebo stanice sa dajú vytvoriť veľmi rýchlo.

Nákladovo efektívne

Zvýšená produktivita 24 hodín denne 7 dní v týždni, nízka chybovosť a nehodovosť, klesajúce náklady za škody, ako aj rýchla návratnosť investícií umožňujú efektívnu úsporu nákladov.

Flexibilita

Spoločnosť Linde ponúka flexibilné a škálovateľné automatizované riešenia na základe širokého portfólia vozíkov a navigačnej technológie, ktorá nevyžaduje dodatočnú inštaláciu infraštruktúry.

Automatizovaná technológia sa dá jednoducho pripojiť k už existujúcim štandardným IT systémom a logistickej infraštruktúre. Táto technológia pritom umožňuje priamu komunikáciu s aplikáciami, ako je Enterprise Ressource Planning (ERP) alebo systém riadenia skladu.

Na zaistenie efektívnosti a bezpečnosti celého procesu systém podľa potreby koordinuje aj interakciu s roletovými bránami, baliacimi automatmi, pásovými dopravníkmi alebo výrobnými strojmi. Navyše existuje možnosť pripojenia alebo spojenia rôznych aplikácií s technológiou.

Rozsah riešení s automatizovanými zariadeniami sa pohybuje od zásobovania výrobných liniek alebo baliacich staníc s jednoduchými vláčikmi a nízkozdvižnými paletovými vozíkmi cez uskladňovanie prostredníctvom vysokozdvižných vozíkov s kráčajúcou obsluhou až po manipuláciu v skladoch s vysokými regálmi a úzkymi uličkami vrátane zaznamenávania nákladných vozíkov prostredníctvom čiarového kódu alebo RFID tagov.

Maximálna flexibilita s geonavigáciou

Päť výhod geonavigácie

 • Prepojenie: Rozsah projektu sa pohybuje od možnosti implementácie bez systémového pripojenia až po prepojenie s prevádzkovými systémami, strojmi a zariadeniami.
 • Bezpečnosť: Rozsiahla výbava, ako je skener a kamery, zaručí prevádzkovú bezpečnosť aj v zmiešanej prevádzke.
 • Jednoduchosť: Inovatívna geonavigácia nevyžaduje nákladnú infraštruktúru.
 • Flexibilita: Trasy a referenčné body sa dajú počas krátkej doby prispôsobiť zmenám.
 • Transparentnosť: Systém vytvára cenné dáta, vďaka ktorým je možné presne optimalizovať produktivitu logistických postupov.

Automatizácia závisí od správnej technológie určenej na navigáciu vozíkov. Ak je na tento účel nutné nákladné prispôsobenie infraštruktúry, často prekračuje rámec nákladov. Prispôsobenie novým procesom alebo zmeneným postupom by malo nastať čo najrýchlejšie a bez komplikácií.

Geonavigácia spoločnosti Linde sa dá jednoducho integrovať do existujúceho skladového alebo výrobného prostredia. V priestore sa orientuje podľa existujúcich pevných bodov. Na tento účel sa prostredie zaznamená ako mapa, upraví sa pre navigáciu a nakoniec sa stanovia trasy. Autonómne vysokozdvižné vozíky používajú túto mapu na určenie svojej polohy v priestore. Na tento účel porovnajú v reálnom čase referenčnú mapu so štruktúrami, ktoré v danú chvíľu zaznamená navigačný laser.

Zmeny v priestorovej štruktúre alebo nové trasy sa dajú v systéme neskôr prispôsobiť jednoduchým a rýchlym spôsobom. Vďaka flexibilite môžu používatelia navyše kedykoľvek prepnúť na ručnú prevádzku a vykonávať ďalšie jazdné manévre. Okrem toho je možné individuálne reagovať na príslušnú situáciu súvisiacu s vyťažením.

Spoločnosť Linde umožňuje podnikom jednoduché testovanie priamo v prevádzke pomocou konceptu „Proof of Concept“ (PoC). Odborníci spoločnosti Linde na ukážku zapoja vozík na jednoduché použitie v materiálovom toku. Podniky si tak môžu bez veľkých nákladov vyskúšať výhody automatizácie pre vlastnú tvorbu hodnôt.

Automatizované vozíky od spoločnosti Linde vo výrobnej hale

Spoločnosť Linde ponúka spoľahlivé automatizované riešenie, ktoré pomáha zákazníkom optimalizovať ich vnútorné materiálové toky a výrazne znižovať náklady.

Nákladovo efektívne

Vďaka jedinečnému systému, ktorý využíva geonavigáciu, rozsiahlym poznatkom v oblasti intralogistiky a veľkej rozmanitosti produktov pomáhajú automatizované riešenia od spoločnosti Linde optimalizovať materiálový tok v podniku, a tým znižovať náklady.

Podniky môžu usporiť náklady už pri inštalácii automatizovanej technológie vďaka tomu, že nie sú nutné opatrenia týkajúce sa infraštruktúry, a vďaka jednoduchej implementácii. Veľké úspory celkových prevádzkových nákladov súčasne zaisťujú okamžitú návratnosť investícií.

Okrem toho automatizácia znižuje škody, pokiaľ ide o zamestnancov, tovar a infraštruktúru, a zvyšuje kvalitu prepravy, spoľahlivosť, produktivitu a vyťaženosť. Predovšetkým vďaka úspore nákladov na personál a na odstránenie škôd klesajú celkové prevádzkové náklady.

Bezpečnosť

Podniky profitujú z vysokých štandardov spoločnosti Linde v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonnosti vozíkov MATIC. Tieto vychádzajú z osvedčených vozíkov spoločnosti Linde a sú doplnené automatizačnými komponentmi.

Sofistikovaný systém riadenia bezpečnosti pozostávajúci zo snímačov, 3D-kamier, optických a akustických výstražných zariadení a núdzových spínačov sa postará o to, aby vozík nepoškodil regály, skladové zariadenia a tovar. Robotické vozíky sa navyše dajú kedykoľvek ovládať ručne. Ak nejaká osoba začne obsluhovať vozík manuálne, dôjde k okamžitému zastaveniu automatickej prevádzky. Tým sa dá zariadenie rýchlo presunúť v núdzovej situácii z nebezpečnej oblasti alebo ho využiť na úlohu, ktorá nie je súčasťou automatizovaného pracovného cyklu.

Zlepšuje sa tak spoľahlivosť a kvalita dodávky pri súčasnom zvýšení bezpečnosti práce v sklade. K dispozícii je aj rozsiahla servisná sieť spoločnosti Linde.

Bezpečnostné prvky

Primárne:

 • Vysoký bezpečnostný stupeň (výkonnostný stupeň D)
 • 360° bezpečnosť okolo vozíka vo výške podlahy
 • Výstražné a zastavovacie pole prispôsobené rýchlosti a jazdnej stope
 • Prídavné núdzové tlačidlá

Sekundárne:

 • Výškové rozpoznanie
 • Prispôsobenie rýchlosti jazdy v závislosti od vzdialenosti prekážky
 • Automatické pokračovanie v jazde po odstránení prekážky
 • Jednoduché prepnutie do manuálneho režimu po dotknutí oja
 • Viditeľnosť so systémom BlueSpot

Manipulácia s nákladom:

 • Snímač rozpoznania nákladu pod vidlicami a nad nákladom
 • Snímač rozpoznania nákladu prostredníctvom čiarového kódu (1D a 2D) alebo RFID tagov
 • Automatický systém odopnutia (P-MATIC)

Rozmanitosť výrobkov

Vďaka vysokozdvižným vozíkom s kráčajúcou obsluhou, nízkozdvižným paletovým vozíkom, ťahačom, protizáťažovým stohovacím vozíkom a vysokofunkčným vozíkom do úzkych uličiek pokrýva autonómny rad MATIC 80 percent všetkých manipulačných úloh vo výrobe a skladovej logistike.

C-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling

C-MATIC – prízemný ťahač

 • Preprava ľahkého tovaru k výrobným linkám
 • Kompletovanie k montážnej linke
 • Likvidácia recyklovateľných materiálov

P-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling

P-MATIC – ťahač

 • Preprava ťažkého tovaru k výrobným linkám
 • Využitie v rámci vláčika
 • Likvidácia recyklovateľných materiálov

Na stranu výrobku
T-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling

T-MATIC – nízkozdvižný paletový vozík

 • Preprava na dlhé vzdialenosti
 • Dodávky do prípravných priestorov
 • Preprava nadmerne dlhých nákladov

Na stranu výrobku
L-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling

L-MATIC – stohovací vozík

 • Vyzdvihnutie a uskladnenie v nízkych výškach
 • Od pásového dopravníka k strojovému vychystávaniu
 • Manipulácia s paletami a drôtenými debnami

Na stranu výrobku
L-MATIC HD od spoločnosti Linde Material Handling

L-MATIC HD - stohovací vozík

 • Vyskladňovanie v stredných výškach
 • Preprava nákladu zo skladu k stroju
 • Manipulácia s drôtenými debnami a prepravnými kontajnermi

L-MATIC AC od spoločnosti Linde Material Handling

L-MATIC AC – stohovací vozík s protizávažím

 • Vyzdvihnutie a uskladnenie v nízkych výškach
 • Od uskladnenia a vyskladnenia až k pásovým dopravníkom
 • Manipulácia s uzavretými paletami, paletovými košmi a drôtenými debnami

Na stranu výrobku
K-MATIC od spoločnosti Linde Material Handling

K-MATIC – vozík do úzkych uličiek

 • Uskladnenie a vyskladnenie v úzkych uličkách vo veľkých výškach
 • Modulárny konštrukčný systém
 • Kompletná manipulácia s paletami

Na stranu výrobku

Bezpečne v úzkych uličkách

Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek (GSA) spoločnosti Linde pomáha minimalizovať škody v skladovacom priestore tak, že vozík prispôsobí svoje pohyby prostrediu .

Zistiť viac

Skladová navigácia Linde

Úzke uličky a vysoké výšky zdvihu – skladovací priestor s úzkymi uličkami je pre spoločnosť výhodný, kladie ale vysoké nároky na vozíky a ich operátorov. Skladová navigácia Linde pomáha obsluhe a výrazne zvyšuje produktivitu.

Zistiť viac
Live Chat
Radi by sme vám osobne poradili prostredníctvom nášho živého chat-u. Na to potrebujeme váš súhlas so súbormi Cookie.