Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Vozíky do výbušného prostredia

Bezpečné logistické výkony vďaka ochrane proti výbuchu
Vozíky EX od spoločnosti Linde Material Handling s konštrukciou do výbušného prostredia

V mnohých priemyselných odvetviach vznikajú vo výrobe ako vedľajšie produkty výbušné zmesi plynov, výpary, hmly alebo oblaky prachu. Týka sa to napríklad farmaceutického a chemického priemyslu, tlačiarenských a papierenských podnikov, ale aj spracovateľov obilia alebo cukru. Intralogistické vozíky musia v takýchto prevádzkach garantovať maximálnu ochranu proti výbuchu, ktorá je prevenciou nehôd.

Mnohé protizávažové vozíky, vozíky s meniteľným dosahom, stohovacie a paletové vozíky od spoločnosti Linde Material Handling sú preto dostupné vo verziách „EX“ do výbušného prostredia. Umožňujú zvládnutie kompletného materiálového toku v prevádzkach s požiadavkami na ochranu proti výbuchu. Súčiastky, ktoré môžu spôsobiť iskrenie, ako sú napríklad diely pohonu, kolesá alebo zdvíhacie vidlice, sú chránené povrchovou úpravou.

Súčasne sa reguluje aj povrchová teplota súčiastok vozíka, čím sa predchádza prílišnému zohriatiu. Napriek tejto pridanej výbave si vozíky zachovávajú znaky typické pre značku Linde, ako sú hospodárnosť, manipulačný výkon a ergonomicky riešená konštrukcia.

Podľa normy v nebezpečných zónach

Zákonné požiadavky na ochranu proti výbuchu sa priebežne aktualizujú a štandardizujú. Preto sa musia aplikovať včas a správne. V prípade vozíkov a skladových vozíkov s výbavou na ochranu proti výbuchu od spoločnosti Linde sú v súlade s najnovšou legislatívou nielen samotné vozíky, ale aj príslušná dokumentácia. Vyhovujú ustanoveniam EÚ o prevádzke v potenciálne výbušných atmosférach (STN EN 1755), ako aj podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ.

Zhoda CE ja zabezpečená aplikáciou harmonizovaných noriem do procesu vývoja. Pre všetky relevantné súčiastky, zariadenia a jednotky, ako aj pre celý vozík sa vykonáva typová skúška, resp. ich certifikuje akreditovaná a renomovaná skúšobňa. Spoločnosť Linde ponúka vozíky na prevádzku v potenciálne výbušnom prostredí, ktoré spôsobujú plyny, výpary alebo prach, a ktoré vzniká v bežnej prevádzke príležitostne (zóna 1/zóna 21) alebo len krátkodobo (zóna 2/22). Vozíky z kategórie zariadení 2G/D, ako aj 3G/D sa upravujú presne podľa príslušných podmienok použitia vyplývajúcich z dokumentu o ochrane pred výbuchmi, ktorý zostaví zákazník.

Elektrické vozíky s ochranou proti výbuchu
Vozíky s ochranou proti výbuchu od spoločnosti Linde

Ochranné opatrenia proti výbuchu

Vozíky spoločnosti Linde vyvinuté špeciálne pre požiadavky platné pre potenciálne výbušné prostredia spájajú osvedčené výhody sériových vozíkov s komplexnými opatreniami na ochranu proti výbuchu podľa smernice ATEX.

Elektrické zariadenia ako napríklad motory, ovládacie zariadenia, snímače, spínače alebo displeje, sú chránené rôznymi druhmi ochrany. Spoločnosť Linde používa ochranu pevným uzáverom, zvýšenú bezpečnosť, iskrovú bezpečnosť, ochranu zapuzdrením, utesnené zariadenia, neiskrivé zariadenia, ako aj puzdrá s ochranou krytom s obmedzeným dýchaním.

Mechanické prevádzkové prostriedky sú zabezpečené konštrukčnými opatreniami. Na ramenách vidlíc a brzdách sa eliminuje mechanická tvorba iskier. Súčiastky z plastu, ako sú napríklad rohožky, pneumatiky, nádrže a poťahy sedadiel, sú chránené proti tvorbe nebezpečného elektrostatického náboja.

Elektronické sledovanie teploty zabezpečuje, že pri extrémnych podmienkach použitia nevzniknú žiadne neprípustne vysoké teploty.

Konštrukcia podľa skupiny výbušnosti a teplotných tried

Pri konštruovaní priemyselných vozíkov s ochranou proti výbuchu používajú inžinieri spoločnosti Linde technológie, ktoré sú navrhnuté pre definované skupiny výbušnosti a teplotné triedy. Zaradenie potenciálne výbušnej látky do určitej skupiny výbušnosti závisí od jej citlivosti. Vozíky, ktoré sa používajú v prostredí látok z vyšších skupín výbušnosti, ako je vodík, vyžadujú náročnejšie ochranné opatrenia. Látky sa súčasne klasifikujú aj podľa teplôt, pri ktorých tvoria výbušné plyny alebo pary. Tomu zodpovedá aj konkrétny návrh príslušných súčiastok priemyselných vozíkov.

Inovačné technológie vo verzii na ochranu proti výbuchom

Vďaka úzkej spolupráci vývojárskych segmentov spoločnosti Linde pre sériové výrobky a výrobky s ochranou proti výbuchu sú inovačné asistenčné systémy, bezpečnostné funkcie a varianty špeciálneho vybavenia k dispozícii na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére v najkratšom možnom čase. Paleta voliteľnej špeciálnej výbavy siaha pritom od systému manažmentu flotily spoločnosti Linde, cez svetlomety Linde BlueSpot až po nové pracovné osvetlenie Linde VertiLight. Vďaka tomu môžu flotily zahŕňať štandardné vozíky a vozíky s ochranou proti výbuchu na rovnakej úrovni komfortu a bezpečnosti.

Perfektné zladenie

Video o ručnej manipulácii so sudmi

Ručná manipulácia so sudmi

Vysokozdvižné paletové vozíky s ručnou manipuláciou so sudmi pre zóny 1 a 21

Video o diaľkovo ovládanej manipulácii so sudmi

Diaľkovo ovládaná manipulácia so sudmi

Stohovacie vozíky s diaľkovo ovládanou manipuláciou so sudmi pre zóny 1 a 21

Servis

Na našu hustú servisnú sieť sa môžete spoľahnúť aj pri prevádzke v potenciálne nebezpečnom, výbušnom prostredí. Naši servisní technici vyškolení v zmysle medzinárodne platných ustanovení o ochrane proti výbuchu sa postarajú o to, že váš vozík s ochranou proti výbuchu bude vždy v prevádzkyschopnom stave a že bez problémov absolvujete zákonom predpísané pravidelné kontroly. Podobne ako pri dodávkach sériových náhradných dielov majú servisní partneri spoločnosti Linde všade na svete nepretržitý, centralizovaný prístup k náhradným dielom pre vozíky s ochranou proti výbuchu. Tieto náhradné diely zostávajú dostupné aj dlho po ukončení sériovej výroby.