Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Udržateľnosť v spoločnosti Linde

Viac než len zelený imidž
Nízkozdvižný paletový vozík vybavený lítium-iónovou technológiou od spoločnosti Linde pri nabíjacej stanici.

Udržateľnosť znamená viac než len zelené logo alebo rozsiahla správa o udržateľnosti. Tento pojem znamená v spoločnosti Linde Material Handling oveľa viac, a to cielenú stratégiu udržateľnosti, ktorá má pozitívny vplyv na životné prostredie aj na zákazníkov a zamestnancov.

Udržateľnosť znamená prevzatie zodpovednosti. V spoločnosti Linde je preto dôležité zameranie na dlhodobú udržateľnosť, keďže od nej závisí obchodný úspech našich zákazníkov, a tým aj náš vlastný úspech. Vytvárame trvalé hodnoty tým, že do našich obchodných procesov a aktivít začleňujeme ekologické a spoločenské ciele.


Tu nájdete brožúru o udržateľnosti

Odkiaľ pochádza pojem udržateľnosť?

Zásada udržateľnosti pochádza pôvodne z lesného hospodárstva a znamená nevyužívať zdroje rýchlejšie ako ich príroda obnoví. Tento prístup sa ujal na globálnej úrovni a bol širšie vymedzený, ako ho napríklad definovala Svetová komisia pre životné prostredie a rozvoj v takzvanej Brundtlandovej správe s názvom „Naša spoločná budúcnosť“ z roku 1987:

Udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozoval schopnosť budúcich generácií uspokojiť svoje potreby a zvoliť si svoj životný štýl.

Čo to znamená pre spoločnosť Linde?

Rozmanité globálne výzvy majú vplyv na životné prostredie, spoločnosť a náš podnik. Udržateľný podnik nevznikne zo dňa na deň. Od roku 2012 pracujeme na systematickej a rozsiahlej stratégii udržateľnosti s cieľom riešiť tieto oblasti vývoja, ktoré stoja pred spoločnosťou Linde a zainteresovanými stranami:

  • Zmena klímy a nedostatok zdrojov
  • Ochrana ľudských práv
  • Zdravie a demografická zmena
  • Zaistenie diverzity a rovnakých príležitostí
  • Urbanizácia

Budova spoločnosti LMH v Aschaffenburgu

Stratégia a riadenie podniku

Krok za krokom k väčšej udržateľnosti

Na účely postupnej implementácie stratégie udržateľnosti vymedzila spoločnosť Linde ciele, ktoré zakotvila do celého hodnotového reťazca:

na základe výsledkov analýzy závažnosti sme vymedzili strategické oblasti činnosti. Tieto poukazujú na to, na ktorých miestach hodnotového reťazca – u dodávateľov, v spoločnosti Linde Material Handling alebo u zákazníkov – sú prijaté opatrenia na zvýšenie výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Tento model slúži spoločnosti Linde ako nástroj riadenia a súčasne ako orientačný rámec pre všetky budúce aktivity v zmysle udržateľnosti, a to od stanovenia cieľov a vymedzenia opatrení až po komunikáciu v oblasti udržateľnosti. Súčasne je súčasťou programu udžateľnosti skupiny KION Group.

Kto riadi implementáciu tejto stratégie?

Predpokladom úspešnej implementácie stratégie udržateľnosti spoločnosti Linde je profesionálne vedenie s jednoznačne vymedzenými úlohami a zodpovednosťami. Jasná organizácia, priamo riadená vedením podniku, vytvára na to potrebný rámec.

Konečná zodpovednosť leží na celom vedení podniku. Dr. Holger Hoppe ako vedúci pracovník je zodpovedný za riadenie udržateľnosti. Koordinuje všetky aktivity v podniku a riadi oblasť reportingu a kontroly. Oddelenie udržateľnosti navyše pôsobí ako hnacia sila, rozvíja a plánuje podnikové stratégie a pilotné projekty v záujme udržateľnosti. Dr. Hoppe zodpovedá v rámci svojej funkcie aj za riadenie udržateľnosti skupiny KION Group, čím zaisťuje realizáciu synergií v oblasti interného aj externého reportingu, ako aj prepojenie a prenos poznatkov v rámci skupiny KION Group.

Riadiaci výbor ako centrálny nástroj organizácie udržateľnosti

Centrálnym prvkom organizácie udržateľnosti je špeciálny riadiaci výbor pod vedením členov predstavenstva spoločnosti Linde. Tento výbor je navyše zložený z vedúcich pracovníkov jednotlivých oblastí činností týkajúcich sa udržateľnosti a regionálnych koordinátorov udržateľnosti.

Vykonávanie a plnenie opatrení stanovených v programe udržateľnosti patrí do zodpovednosti jednotlivých oblastí činností a sú podporované koordinátormi na úrovni regiónov a jednotlivých organizácií.

Úspechy s ocenením EcoVadis

Spoločnosť Linde ako dodávateľ je od roku 2012 pravidelne hodnotená a certifikovaná nezávislým poskytovateľom služieb EcoVadis. Na základe strieborného ocenenia patrí spoločnosť Linde k piatim percentám najlepšie hodnotených podnikov v porovnateľnej skupine. Systém analýzy, na ktorom je založené hodnotenie, pozostáva z 21 kritérií zo štyroch tematických oblastí, ktorými je životné prostredie, čestné pracovné postupy, etika a čestné obchodné praktiky, ako aj dodávateľský reťazec. Metodika je založená na medzinárodných štandardoch udržateľnosti, ako je iniciatíva Global Reporting, iniciatíva OSN Global Compact a usmernenie v oblasti udržateľnosti ISO 26000.

Výroba v spoločnosti Linde

Ochrana životného prostredia

Zameranie spoločnosti Linde na udržateľnosť sa odzrkadľuje v ekologických a bezpečných výrobkoch. Pomáhajú našim zákazníkom šetriť energiu, znižovať emisie a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti pri práci. Ale aj na prevádzkovej úrovni existujú ambiciózne ciele týkajúce sa ekologickej výroby a bezpečného pracovného prostredia. Z tohto dôvodu zaviedla spoločnosť Linde komplexný systém riadenia HSE (Health – zdravie, Safety – bezpečnosť, Environment – životné prostredie).

Aké prostriedky sú k dispozícii na dodržiavanie smerníc v oblasti životného prostredia?

V našej politike v oblasti HSE sme záväzne stanovili, že všetky organizačné jednotky musia zaviesť príslušné systémy riadenia. Veľká časť týchto systémov je už certifikovaná podľa ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001. V súčasnosti sa vykonáva certifikácia v rámci stratégie udržateľnosti vo všetkých jednotkách spoločnosti Linde.

Navyše sa vo všetkých výrobných prevádzkach už viac ako desať rokov zaznamenávajú dôležité údaje týkajúce sa životného prostredia, ako je spotreba energie a vody, ako aj množstvo odpadu. Každá prevádzka pritom plní ciele v oblasti znižovania, príp. efektívnosti, ktoré monitoruje vedúci pracovník v oblasti HSE zodpovedný za prevádzku. V rámci budovania riadenia udržateľnosti spoločnosti Linde sú od roku 2016 zavedené podnikové kvantitatívne ciele, ktoré sa kontrolujú v rámci revízie riadenia. Dodržiavanie požiadaviek v oblasti HSE je zaistené pravidelnými auditmi na úrovni skupiny KION Group.

Priority v oblasti životného prostredia

Z ekonomických aj ekologických dôvodov sa manažment životného prostredia v spoločnosti Linde zameriava v posledných rokoch na energiu a odpad. Nízka spotreba energie pri výrobe má merateľné účinky na štruktúru nákladov a na produkciu emisií skleníkových plynov. Dôsledná recyklácia pomáha znížiť množstvo odpadu a šetriť zdroje surovín.

Stretnutie vo výrobnej prevádzke spoločnosti Linde

Zamestnávateľ

Spokojnosť zamestnancov má kľúčový význam

K udržateľnému podniku nepatrí len ochrana životného prostredia a bezpečné výrobky. Kľúčovú úlohu v politike udržateľnosti spoločnosti Linde zohrávajú aj zamestnanci. Rastúci medzinárodný charakter podniku a demografické zmeny, ktorých vplyvy sú viditeľné najmä v Nemecku a v Európe,stoja za najdôležitejším rozvojom. To znamená, že riadenie ľudských zdrojov v spoločnosti Linde Material Handling je zamerané na zaistenie a zlepšenie systematického rozvoja zamestnancov.

Systematická odborná príprava a ďalšie vzdelávanie

Združenie odbornej prípravy spoločnosti Linde Material Handling a Linde Hydraulics v Nemecku je najväčší podnik s odbornou prípravou v bavorskom regióne Dolný Mohan. Spoločnosť Linde ponúka mladým ľuďom začiatok kariéry prostredníctvom dvanástich rôznych učňovských odborov a troch duálnych študijných programov. Okrem odbornej prípravy podporujeme zamestnancov v profesijnom raste prostredníctvom rôznych programov ďalšieho vzdelávania a výmenného programu Linde Mobilityvýmenný program.

Náš príspevok k rovnoprávnosti

Spoločnosť Linde aktívne prispieva k rovnoprávnemu zastúpeniu žien a mužov v podniku. Systematicky preto podporujeme naše zamestnankyne. Spoločnosť Linde prijíma rôzne opatrenia na dlhodobé zvýšenie podielu žien v podniku. Spoločnosť Linde posilňuje zamestnávateľský marketing na úrovni vysokoškolského vzdelávania, aby včas prilákala mladé talentované ženy. Zvýšenie podielu kandidátok na zozname nových pracovných miest predstavuje jasnú zásadu nášho náboru zamestnancov.

Pochopenie dobrého vedenia

Vedenie v spoločnosti Linde sa týka tak podniku ako aj jeho zamestnancov. Okrem riadenia a rozvoja zamestnancov je hlavnou úlohou riadiacich pracovníkov aj vytváranie výkonného tímu. Tím sa ďalej rozvíja v aktívnych procesoch a štruktúrach a rozpoznáva potreby zákazníkov a trhov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Spoločnosť Linde Material ako zamestnávateľ nesie veľkú zodpovednosť za zdravie svojich zamestnancov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci majú preto v podniku najvyššiu prioritu. Podnik aktívne podporuje zdravotnú starostlivosť o zamestnancov a na základe zásady „Vision Zero – Safety in your World“ si stanovil cieľ čo najviac zabrániť nehodám vo vlastných prevádzkových procesoch a podporovať v tomto cieli aj našich zákazníkov . Naše externe certifikované systémy riadenia ochrany pri práci vytvárajú stabilný základ. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci sú zakotvené v politike HSE.

Produkty

Zameranie na efektívne a bezpečné technológie

V spoločnosti Linde je koncept udržateľnosti od samotného začiatku neodmysliteľnou súčasťou produktov. Nestále pracujeme na tom, aby sme zlepšili environmentálne vlastnosti manipulačných vozíkov. Ide pritom najmä o zníženie emisií pri dieselových vozíkoch a vozíkoch na LPG. Zásadný význam majú aj vysokovýkonné elektrické vysokozdvižné vozíkys nízkou spotrebou energie a rozvoj alternatívnych pohonov.

Vývoj produktu je zameraný na pracovníka, ktorý zariadenie obsluhuje: Ergonomická filozofia spoločnosti Linde znamená, že konštrukcia vozíka doslova obklopuje človeka. Všetky ovládacie prvky sú prispôsobené pracovným požiadavkám obsluhy a dajú sa intuitívne ovládať. Aktívne a pasívne bezpečnostné systémy chránia zdravie a zabraňujú rizikám nehôd.

Aké ekologické sú vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky atď.?

Zákazníci spoločnosti Linde, ktorí chcú zhodnotiť a optimalizovať svoj vlastný environmentálny výkon, získajú spoľahlivé údaje na zhodnotenie environmentálnej prijateľnosti. Prostredníctvom náročného procesu spoločnosť Linde spolu s Fraunhofským inštitútom stavebnej fyziky (IBP) vyvinula vlastnú metódu posúdenia životného cyklu a zhodnotila hlavné produktové typy, a to od paletových vozíkov až po vozíky so spaľovacím motorom. Táto metóda spolu so siedmimi posúdeniami životného cyklu výrobku sú certifikované združením TÜV Rheinland.

Posudzovanie sa vykonáva v štyroch nadradených krokoch:

1. vymedzenie cieľa a rozsahu štúdie,

2. vypracovanie posúdenia životného cyklu,

3. posúdenie vplyvu, a

4. interpretácia výsledkov.

V posúdení životného cyklu sa zaznamenajú všetky vstupujúce a vystupujúce toky materiálu a energie a vzniknuté emisie z celého reťazca procesu.

Prostredníctvom ďalších služieb, ako sú jazdené vozíky alebo prenájom vozíkov, vytvorila spoločnosť Linde cyklus, v ktorom výrobky a služby vzájomne pôsobia a dopĺňajú sa. Týmto spôsobom je možné ďalej používať jazdené vozíky a podporiť nové nákupy u nových aj existujúcich zákazníkov.

Spoločnosť

Zodpovednosť voči spoločnosti

Udržateľnosť zahŕňa aj spoločenskú zodpovednosť. Spoločnosť Linde už dlho aktívne podporuje sociálnu a humanitárnu oblasť prostredníctvom množstva iniciatív, ako je „Linde Solidaria“, „Les Restaurants du Coeur“ a „StaplerCup hilft e.V.“. Podporuje aj projekty v oblasti vzdelávania, vedy a ochrany životného prostredia.

Spoločná pomoc

Spoločenský záväzok spoločnosti Linde Material Handling je formovaný našimi zamestnancami. Tí pristupujú k takmer všetkým aktivitám a iniciatívam podniku s veľkým osobným nasadením – venujú sa postihnutým ľuďom a prinášajú im tak radosť, poskytujú dary pri športových podujatiach, zbierajú potraviny pre ľudí v núdzi a bez domova alebo prispievajú cenami do tomboly a predávajú žreby. Toto odzrkadľuje silné lokálne väzby spoločnosti Linde ako regionálneho hospodárskeho činiteľa a zamestnávateľa.