Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Skladová navigácia Linde

S istotou cez výškový regálový sklad
Systémový vozík K spoločnosti Linde Material Handling so skladovou navigáciou Linde vo výškovom regálovom sklade

Vďaka svojim úzkym uličkám a veľkým výškam zdvihu umožňuje skladovací priestor s úzkymi uličkami vysokú skladovaciu kapacitu. Ale tento nákladovo výhodný spôsob skladovania má svoju cenu: Kladie vysoké nároky na vodiča a vozík. Z vysokého počtu dostupných skladovacích miest vyplýva pre vodiča množstvo potenciálnych cieľových súradníc. Pamätať si všetky tieto skladovacie miesta a nájsť rýchlo to konkrétne z nich je obrovská výzva a výsledkom je časté nesprávne zakladanie paliet.

Aby firmy eliminovali tieto chyby a maximalizovali produktivitu v sklade hľadajú spôsoby na preventívnu identifikáciu zdrojov chýb a na inštruovanie vodičov o najefektívnejšej trase medzi dvomi bodmi vo výškovom regáli. Skladová navigácia Linde dokáže pritom pomôcť a výrazne zlepšiť produktivitu v skladoch s úzkymi uličkami.

Systémový vozík K spoločnosti Linde Material Handling so skladovou navigáciou Linde vo výškovom regálovom sklade


Navigačný systém pre váš sklad

Navigačný systém Linde komunikuje so systémom zákazníka na správu skladu pomocou siete WLAN a pomáha pri prijímaní a priebežnom spracovaní príkazov na jazdu. Len čo vodič zájde do správnej uličky, navedie ho skladová navigácia na cieľ prednastavený pomocou softvéru na správu skladu.

Displej vo vozíku ukazuje vodičovi nielen jeho vlastnú polohu v uličke, ale aj polohu tovaru, na ktorú sa má presunúť. Vodič potvrdí vykonanie príkazu a prenesie informácie pomocou siete WiFi do systému na správu skladu, ktorý mu okamžite pošle ďalší príkaz. Ak vodič využil voliteľný pohybový cyklus vidlice na presun celej palety, potvrdí vozík vykonanie príkazu automaticky.

Vozík zaznamenáva svoju polohu v príslušnej uličke prostredníctvom RFID tagov alebo čiarových kódov, ktoré sú zapustené do podlahy pozdĺž uličiek alebo sa nachádzajú na regáli. Pomocou nich vypočíta skladová navigácia najrýchlejšiu a najefektívnejšiu trasu k nasledujúcemu tovaru a optimálne vzájomne zladí jazdné a zdvíhacie pohyby vozíka.

Skladová navigácia spoločnosti Linde Material Handling využíva RFID tagy na podlahe.
Skladová navigácia spoločnosti Linde Material Handling používa na regáloch čiarové kódy.
Skladová navigácia spoločnosti Linde Material Handling využíva RFID tagy na podlahe.
RFID tagy na podlahu
Skladová navigácia spoločnosti Linde Material Handling používa na regáloch čiarové kódy.
Čiarové kódy na regáloch

V uličke manipuluje vodič iba s ovládacou pákou. Vozík sa na cieľové miesto presunie sám. Na manipuláciu s celými paletami nastaví skladová navigácia ramená vidlíc automaticky do optimálnej polohy, takže vodič môže následne aktivovať voliteľný pohybový cyklus vidlice na zaskladnenie alebo vyskladnenie nasledujúcej palety. Pri vychystávaní sa kabína nastaví do polohy, ktorá vodičovi umožní ergonomické uchopenie tovaru. Tento poloautomatický proces zjednodušuje prácu vodiča a zvyšuje prekládkový výkon, pretože minimalizuje chyby pri polohovaní.

Vodič môže použiť ručné korekcie vo vertikálnom a horizontálnom smere bez toho, aby zrušil naprogramovaný príkaz na jazdu. Vďaka tomu môže napríklad upraviť polohu nie celkom presne uložených paliet. Po dokončení sa obnoví spracovanie pôvodného príkazu na jazdu.

Pri určovaní optimálnej trasy (modrá) pomocou skladovej navigácie spoločnosti Linde Material Handling je možná úspora času až v rozsahu do 25 %.

Rýchlejšie do cieľa

Skladová navigácia Linde umožňuje úsporu času až v rozsahu do 25 % a zobrazí vodičovi najrýchlejšiu možnú trasu do cieľa (modrá).

Prehľad výhod systému

  • Vylúčenie nesprávneho naskladnenia a vyskladnenia
  • Rovnaký prekládkový výkon u všetkých zamestnancov
  • Presné presúvanie na skladovacie miesta
  • Možné zvýšenie produktivity až o 25 percent
  • Voliteľné automatické cykly vidlice zjednodušujú prácu
  • Rýchle zaškolenie nových zamestnancov

Permanentná pripravenosť na prevádzku

Skladová navigácia Linde sa dá upraviť pre každý skladovací priestor. Túto možnosť zaisťuje rozhranie vozíka, ktoré umožní napojenie dátového terminálu alebo systému na správu skladu. Celý systém sa môže naprogramovať na rôzne výšky hál, uličky s rôznymi dĺžkami a rôzne výšky regálov. Pri dispozičných zmenách skladovacieho priestoru sa tieto parametre dajú upraviť aj dodatočne.

Skladová navigácia Linde sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s bezpečnostným asistenčným systémom do uličiek (GSA) spoločnosti Linde. Bezpečnostný asistenčný systém do uličiek pomáha eliminovať škody na zariadení skladu, pretože vozík a softvér sa upravia presne pre potreby skladovacieho priestoru.

Skladová navigácia spoločnosti Linde Material Handling v prevádzke vo výškovom regálovom sklade