Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Certifikáty

Linde Material Handling sa rozhodla kráčať náročnou cestou zvyšovania kvality všetkých činností, ktoré sú súčasťou jej podnikania. Preto rozbehla vo svojich dcérskych spoločnostiach proces formálneho potvrdenia vysokej úrovne všetkých riadiacich i pracovných činností. S týmto cieľom sme na Slovensku v druhej polovici roka 2013 začali krok za krokom napĺňať podmienky pre udelenie medzinárodne uznávaného certifikátu podľa noriem ISO.

Manipulačná technika prémiovej značky Linde je vyrábaná v európskych závodoch, certifikovaných normami ISO už dlhú dobu. Vysokej kvality a hodnoty našich strojov sme si veľmi dobre vedomí. No v oblasti obchodu so sofistikovanými strojárskymi výrobkami už dávno nestačí iba predať kvalitný produkt. Dôležité je, aby všetky nadväzujúce činnosti prebiehali podľa daných pravidiel a v čo najvyššej kvalite. Pri dodržaní správneho postupu v starostlivosti o zákazníka, v dodávateľskom reťazci aj v starostlivosti o všetky stroje umiestnené na slovenskom trhu sa priblížime k základnému cieľu našej spoločnosti: „Najdôležitejším zameraním vedenia spoločnosti je maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov, t. j. všetky naše aktivity musia vytvárať hodnotu pre zákazníka.“ (Zdroj: Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.. (2013) Politika integrovaného systému manažérstva)

Pri hodnotení našich zavedených pracovných procesov sme mohli skonštatovať, že 20-ročné pôsobenie spoločnosti Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. je výborným základom nielen pre získanie certifikácie. Aj zástupcovia certifikačnej spoločnosti počas auditu skonštatovali, že veľmi radi udelia certifikáty firme postavenej na poctivých základoch, s výbornou ekonomickou kondíciou a vysokým potenciálom na dlhodobý rozvoj.

Na ceste k formálnemu potvrdeniu našej úrovne, ako podniku, sme sa neobmedzili iba na oblasť kvality procesov a starostlivosti o zákazníka. Výrazne vnímame i potrebu vlastnej zodpovednosti vo vzťahu k našim zamestnancom a k životnému prostrediu, v ktorom podnikáme. Počas prípravy na certifikačný audit sme veľkú pozornosť venovali zlepšovaniu podmienok dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Veríme, že naši ľudia sú pre firmu najdôležitejším aktívom a nástrojom pre dosahovanie rastu. Zlepšovanie pracovných podmienok vnímame ako vhodný zdroj na budovanie lojality k firme. Prostredie, v ktorom zamestnanci pracujú a ktoré vnímajú pri návšteve spoločnosti i všetci naši obchodní partneri, rovnako vypovedá o úrovni Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.. Pri ochrane životného prostredia, spravovaní druhotných surovín a odpadov spĺňame všetky legislatívne podmienky Slovenskej republiky a iniciatívne zavádzame i odporúčania našej centrály siahajúce nad rámec zákonných povinností.

V duchu všetkých uvedených cieľov sa vedenie našej spoločnosti rozhodlo vytvoriť vhodné podmienky pre zavedenie integrovaného systému manažérstva podľa noriem STN EN ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality, STN EN ISO 14001:2015 Systémy environmentálneho manažérstva, STN ISO 45001:2019 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaväzuje sa neustále zlepšovať efektívnosť tohto systému.

S radosťou oznamujeme všetkým obchodným partnerom, že ako jedna s prvých spoločností v našom odvetví podnikania, sme 28.2.2014 splnili všetky predpísané podmienky a získali certifikáty podľa noriem ISO spomenuté vyššie. Potvrdili sme tak naše ambície a stali sme sa ešte dôveryhodnejším partnerom v oblasti manipulačnej techniky na Slovenskom trhu.