Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

🎅 MIKULÁŠSKA SÚŤAŽ S LINDE 🎅

23. 11. 2023

Pravidlá Facebook súťaže

Súťaž trvá od 27.11. do 6.12.2023 do 12:00:00 na Facebook Page Linde Material Handling SK (https://www.facebook.com/lindemh.sk)

Usporiadateľ a organizátor súťaže:

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. so sídlom Nozdrkovce 1798 911 04 Trenčín, IČO: 31444806, zapísaná v obchodnom registri v Okresného súdu Trenčín, Odd.:Sro, vložka. č. 280/R (ďalej len „usporiadateľ“).

Súťažiaci:

Súťažiacim sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). Každý súťažiaci sa môže zúčastniť len raz.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, vrátane ich zamestnancov a osôb týmto zamestnancom blízkych. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je ako výherca vylúčená, výhra sa nebude považovať za platne získanú a takejto osobe nebude odovzdaná. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.

Priebeh súťaže:

Úlohou súťažiacich je uverejniť fotografiu vlastnej ručne maľovanej kresby do komentára pod súťažný príspevok.

Výhry:

Súťažíme o 1 x šlapací vozík Linde, 1 x model vozíka H30D Bruder, Series 39X a model vozíka HT 160D Bruder. Výhra bude doručená na adresu, ktorú určí výherca poštou alebo obchodníkom Linde na náklady odosielateľa.

Výber víťazov:

Po ukončení súťaže usporiadateľ určí 3 víťazov – používateľov, ktorí na svojej fotografii ku dňu ukončenia súťaže získali najviac reakcií vo forme emojis. Používateľovi, ktorý získal najviac reakcií vo forme emojis prináleží detský šlapací vozík Linde. Používateľovi, ktorý získal druhý najvyšší počet reakcií vo forme emojis prináleží hračkársky model vozíka HT 160D Bruder. Používateľovi, ktorý získal tretí najvyšší počet reakcií vo forme emojis prináleží hračkársky model vozíka H30D Bruder. V prípade, že bude mať rovnaký počet reakcií viac fotografií súťažiacich, usporiadateľ spomedzi nich vyberie náhodným žrebovaním jedného víťaza.

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou v súťaži.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky spojené s využitím výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamžiku odovzdania výhry výhercovi.

Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti, ani v inom plnení.

Zapojením sa do súťaže všetci účastníci súťaže vyjadrujú súhlas s využitím ich súťažných príspevkov a fotografie z odovzdania výhry pre marketingové účely spoločnosti Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., a to ako v online, tak aj v offline prostredí.

Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Ak sa preukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku duplicity účasti, nemá nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníka súťaže bez potreby podrobného zdôvodnenia, ak jeho chovanie vykazuje znaky nekalého alebo podvodného jednania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo na výmenu výhier za výhry, ktoré budú zodpovedajúcou náhradou.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia alebo nesplnenia podmienok, ktoré sú stanovené pre získanie výhier v súťaži. Výhry nezískajú súťažiaci, ktorí nesplnia (čo i len okrajovo či čiastočne) stanovené podmienky pre získanie výhier. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook (Meta Platforms Inc.) a nemá s ňou žiaden vzťah.