Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.
Nová definícia produktivity
Vozík do veľmi úzkych uličiek Linde s operátorkou

Od nákladového strediska po index tvorby hodnôt

Logistika je jedným z kľúčových odvetví globalizovaného hospodárstva. Digitalizácia, elektronický obchod a inteligentné automatizované výrobné siete v priemysle sú len niektoré faktory, ktoré sú hnacím motorom odvetvia logistiky. S rastúcim významom logistiky sa pozornosť čoraz viac upriamuje aj na vnútropodnikové materiálové toky. Metódy, ktoré idú nad rámec čistých nákladov sú mimoriadne žiadané. Spoločnosti, ktoré chcú trvalo zlepšovať svoje logistické procesy, analyzujú merateľný príspevok intralogistiky k tvorbe hodnôt.

Ide o komplexnú úlohu, pretože v rámci logistiky na seba narážajú štyri rozhodujúce budúce trendy priemyslu: digitalizácia, automatizácia, individualizácia a nové energetické systémy. Spoločnosť Linde Material Handling poskytuje preto používateľom ukazovatele blízke praxi, pomocou ktorých môžu objektívne odhadnúť produktivitu svojej intralogistiky, ako aj produkty a riešenia, ktoré im pomôžu pri zvyšovaní produktivity vnútropodnikového materiálového toku.

Ťahače s viacerými prepravnými jednotkami prepravujú súčiastky k výrobnej linke.

Pohľad na celý reťazec.

Produktivita je merateľná

Ťažký vozík s otočnou kabínou, ktorá umožňuje cúvanie s veľkým nákladom a zvyšuje tak produktivitu.

Lepšia ergonómia znamená vyššiu produktivitu

Už v minulosti vyvinula spoločnosť Linde Material Handling v úzkej spolupráci s priemyselnými, špedičnými a obchodnými spoločnosťami výkonnostné testy pre vysokozdvižné vozíky a skladovaciu techniku s certifikáciou TÜV. Základom testov je celý rad definovaných pracovných postupov, ktoré sú vykonávané rôznymi vozíkmi pri rovnakých podmienkach. Meria sa reálna spotreba, ako aj potrebný čas. Na získanie čo najreálnejšieho obrazu o celkovej hospodárnosti sa každý cyklus realizoval pri každom type vozíka trikrát. Výkonnostné testy sa pritom orientujú na špecifické oblasti použitia vysokozdvižných vozíkov, paletových vozíkov a vozíkov s meniteľným dosahom. Vďaka tomu si používatelia môžu porovnať nielen produktivitu rôznych priemyselných vozíkov. Dostávajú aj neutrálny základ na porovnanie celkových nákladov jednotlivých vozíkov, ako aj celého vozového parku.

Prekládkový výkon ako rozhodujúci faktor hospodárnosti

Ergonomické vychystávanie vo výškovom regálovom sklade pomocou Linde V Modular.

Personálne náklady sú dôležitý faktor prevádzkových nákladov

Výpovedná hodnota neutrálnych testov sa jasne ukáže najmä pri hodnotení prekládkového výkonu. Veľa spoločností ešte stále počíta hospodárnosť svojho vozového parku podľa nákladov na prevádzkovú hodinu vozíka. Jazdný a prepravný výkon sa často nezohľadňuje. Sofistikovanejšia diferencovaná analýza nákladov prináša iné výsledky. Napríklad, personálne náklady: Tvoria zvyčajne 90 percent celkových nákladov. Tým, že prekládkový výkon vozíkov Linde je v porovnaní s konkurenčnými modelmi vyšší až o 30 percent, primeraným spôsobom klesajú aj náklady na personál, energie a údržbu. Pri dosiahnutí rovnakého prekládkového výkonu pomocou menšieho vozového parku môžu používatelia okrem toho ušetriť investície do ďalších vozíkov.

Efektivita – vstavaná súčasť vozíkov Linde

Elektrické a hydraulické súčasti systému pohonu vo vozíku s meniteľným dosahom Linde.

Optimálne zladené komponenty znižujú spotrebu energie

Efektívnu prevádzku vozíkov Linde umožňuje celý rad konštrukčných detailov. Vozíky Linde produkujú výrazne menej hluku, emisií a vibrácií ako porovnateľné vozíky konkurentov. Ergonomický dizajn vozíkov zjednodušuje operátorom bežnú pracovnú prax. Výsledkom je pozitívny vplyv na produktivitu. Klesajúce počty nehôd a redukcia výpadkov spôsobených chorobami zlepšujú hospodárnosť. To isté platí aj pre techniku pohonov. Spotreba elektrickej energie, resp. benzínu je vo vozíkoch Linde bezkonkurenčne nízka. Elektrické vozíky najnovšej generácie sú vybavené jedinečným systémom energetického manažmentu a rekuperáciou brzdnej energie. Pri mimoriadne intenzívnom používaní sa takisto oplatí investovanie do nových energetických konceptov, ako sú lítium-iónové technológie a technológia palivových článkov. Z výhod technických riešení spoločnosti Linde profitujú používatelia nakoniec aj pri servisných službách. Mnohé pohony sa vyznačujú maximálnou mierou bezúdržbovosti a intervaly údržby sú výrazne dlhšie ako pri konkurenčných výrobkoch.

Inteligentná automatizácia

Robotický ťahač automatizovanej série Linde MATIC

Automatizácia – riešenie pre opakované manipulačné procesy

Okrem efektívnych vozíkov je dôležitým prvkom na zvýšenie produktivity materiálových tokov automatizácia procesov. Komplexné, vysokoautomatizované systémy sa, samozrejme, nedajú hospodárne využiť v každom prostredí. Na pozadí čoraz individuálnejších požiadaviek zákazníkov sa vnútropodnikové procesy menia rovnako dynamicky ako samotné výrobky a tovary. V kurze sú preto inteligentné automatizované riešenia. Na základe širokej palety vozíkov, bohatej ponuky poloautomatických systémov a navigačnej technológie, ktorá nepotrebuje pevne nainštalovanú infraštruktúru, vyvíja spoločnosť Linde riešenia pre budúcnosť, ktoré perfekte zodpovedajú špecifickým požiadavkám používateľov a cielene využívajú potenciál automatizácie.

Na ceste k prepojenému vozovému parku

Ovládací panel softvéru na správu vozového parku connect:desk.

Manažment flotily s connect-om

Realistické vnímanie príspevku intralogistiky k tvorbe hodnôt výrazne prekračuje rámec jednotlivých vozíkov a procesov. Digitálne riadené výrobné procesy majú zvýšiť efektivitu, účinnosť a flexibilitu všetkých výrobných a dodávateľských reťazcov. Moderný softvér na správu vozového parku, ako Linde connect:, poskytuje používateľovi podporu pri prepájaní priemyselných vozíkov a digitálnych operácií. Na základe vyhodnotenia údajov zo snímačov a asistenčných systémov získavajú používatelia cenné poznatky na optimalizáciu servisu a údržby, urýchlenie procesov, zvýšenie bezpečnosti prevádzkových procesov a integráciu vozíkov do nadrámcových digitálnych procesov. Vďaka tomu dláždi spoločnosť Linde cestu k plne prepojenej logistike budúcnosti.