Váš prehliadač je zastaralý. Prosím použite iný prehliadač aby ste mohli plnohodnotne používať naše web stránky.

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Spoločnosť Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon o ochrane osobných údajov“) oznámením nižšie uvedených informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31444806.

Kontaktné údaje: email: linde@linde-mh.sk, tel.: +421 32 7460914

Zodpovedná osoba: osobneudaje@linde-mh.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o službách a predzmluvné vzťahy

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy osobné údaje poskytnúť, bez týchto údajov nie je možné predmetnú zmluvu uzatvoriť. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený údajmi nevyhnutnými k uzatvoreniu a plneniu zmluvy, najmä: meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje zákazníka.

Účtovné a daňové účely - splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z platnej legislatívy, osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Rozsah spracúvaných osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

Monitorovanie platobnej disciplíny zákazníkov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je sledovanie a vyhodnocovanie platobnej disciplíny zákazníkov pre potreby finančného rozhodovania a podpory riadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko a adresa zákazníka.

Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, príp. písomne na adresu Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený údajmi uvedenými v životopise/CV a v sprievodných dokumentoch.

Elektronický kontaktný formulár

Na účely poskytovania informácií vyžiadaných zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a tel. číslo, príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uviedla v texte správy. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom kontaktného webového formulára. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na vyššie uvedený účel je oprávnenou požiadavkou Prevádzkovateľa. Bez týchto údajov nie je možné predmetný dopyt zaevidovať ani vybaviť. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 mesiaca od vybavenia predmetného dopytu/správy zaslaného cez kontaktný formulár. Po tejto dobe sú poskytnuté osobné údaje na uvedený účel vymazané.

Zasielanie marketingových správ a ponúk

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je informovať svojich zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o novinkách, výhodných ponukách a prebiehajúcich akciách. Spracúvaným osobným údajom je e‑mailová adresa dotknutej osoby. Z odberu newslettra je možné kedykoľvek sa odhlásiť spôsobom uvedeným na každom newslettri, resp. prostredníctvom kontaktnej e‑mailovej adresy Prevádzkovateľa, prípadne poštou na adrese Prevádzkovateľa.

Zasielanie marketingových správ a ponúk formou newslettru potenciálnym zákazníkom prebieha až po získaní súhlasu dotknutej osoby. Spracúvaným osobným údajom je e‑mailová adresa dotknutej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, príp. písomne na adresu Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach


Na účely podpory predaja produktov a služieb Prevádzkovateľa a využitie prostredia sociálnych sietí ako komunikačného kanála so zákazníkom, resp. potencionálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube). Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom je najmä zvyšovanie záujmu o produkty a služby Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete dotknutou osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania údajov na uvedený účel dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže informácie o používaní webovej stránky, príp. aktivite na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu návštevníkov webovej stránky alebo účtov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

Evidencia a nahlasovanie škodových udalostí

Na účely riešenia škodových udalostí, v súvislosti s prevádzkou motorových vozíkov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné na evidenciu a riešenie poistnej udalosti, najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mailová adresa, tel. číslo) a fotokópiu preukazu obsluhy motorového vozíka. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Kto má prístup k osobným údajom

K osobným údajom majú prístup oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa a zmluvní partneri Prevádzkovateľa.

Medzi zmluvných partnerov Prevádzkovateľa patria:

- spoločnosť v rámci skupiny: KION Information Management Services Gmbh, Thea-Rasche-Strasse 8, 60549 Frankfurt am Main, SRN;

- externí dodávatelia v rámci účtovných služieb;

- kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru;

- spoločnosť poskytujúca služby sledovania a vyhodnocovania kredibility obchodných partnerov;

- spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vymáhania pohľadávok;

- poskytovatelia IT služieb za účelom správy informačných systémov.

Pri správe profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach má prístup k údajom aj prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete. Bližšie informácie o jednotlivých prevádzkovateľov sociálnych sietí je možné vyhľadať na webových stránkach konkrétnej sociálnej siete.

V prípade zmluvných sprostredkovateľov, externých dodávateľov a poskytovateľov služieb Prevádzkovateľ uplatňuje primerané právne záruky, ako aj vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

- trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku, doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany);

- na ktorú bol poskytnutý súhlas dotknutej osoby (doba uchovávania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie je 2 roky od poskytnutia súhlasu dotknutou osobou), príp. do odvolania súhlasu dotknutou osobou;

- stanovenú osobitnými predpismi;

- splnenia účelu spracúvania osobných údajov;

- trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín a profilovanie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny Prevádzkovateľ neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Za určitých okolností však prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastávať, a to hlavne v súvislosti s prevádzkou profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade vystupuje prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete v zmysle nariadenia GDPR, ako samostatný prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov samostatne. Bližšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na stránkach konkrétnej sociálnej siete.

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa požiadavky dotknutej osoby, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo aby Prevádzkovateľ vymazal Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

- odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého Prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a ak neexistuje iný právny dôvod pre spracúvanie osobných údajov;

- budete namietať spracúvanie osobných údajov a zároveň neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom;

- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne ;

- dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:

- namietate správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade s legislatívou a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia;

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy tieto údaje potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov;

- namietate spracúvanie osobných údajov v osobitných situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie). Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a ktoré spracúva na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania. Máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov priamo k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: osobneudaje@linde-mh.sk alebo písomne na poštovú adresu Prevádzkovateľa Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

7. CCM 19 & Cookies

Na našej webovej stránke používame nástroj Consent Management Tool CCM19, službu spoločnosti Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (ďalej len „CCM 19“). Tento nástroj vám umožňuje uložiť si svoje preferencie na používanie súborov cookies na tejto stránke. Účelom spracovania údajov je získať aj zdokumentovať súhlasy na spracovanie údajov.

Na tento účel sa používajú súbory cookies. Okrem iného sa získavajú a prenášajú na CCM19 (miesto servera v Nemecku) tieto informácie: Dátum a čas vyvolania stránky, náhodné ID, stav súhlasu. Viac o spracúvaní údajov prostredníctvom CCM 19 nájdete na stránke: https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html.

Vlastné spracovanie údajov nevykonávame, údaje sa ukladajú ako protokolový súbor. Prístup k protokolovým súborom návštevníkov stránok je možný len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom používateľov. Postúpenie týchto údajov tretej strane sa nevykonáva.

Spracúvanie údajov sa vykonáva na splnenie právnej povinnosti na základe článku 6, ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

8. SalesViewer

Na tejto webovej stránke sa zhromažďujú údaje s využitím na marketingové účely, prieskum trhu a optimalizáciu pomocou technológie SalesViewer® spoločnosti SalesViewer® GmbH, Bongardstraße 2, 44787 Bochum, Nemecko, a to na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Pre tento účel sa používa kód vytvorený na javascripte, ktorý zhromažďuje údaje týkajúce sa spoločnosti a príslušného používania. Pre tento účel sa zhromažďujú len statické IP adresy. Údaje zozbierané pomocou tejto technológie sú šifrované prostredníctvom nezvratnej jednosmernej funkcie (tzv. hashovanie). Údaje sú okamžite pseudonymizované a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky. Zozbierané údaje sa odovzdávajú obchodnému partnerovi LMH zodpovednému za región držiteľa IP adresy na účely reklamy. Je to v súlade s naším záujmom o distribúciu našich služieb a produktov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. 1 písm. f) DS-GVO.

Údaje uložené v rámci služby Salesviewer sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely a vymazanie nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania.

Proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku, kliknutím na tento odkaz https://www.salesviewer.com/opt-out, aby ste v budúcnosti zabránili zhromažďovaniu údajov spoločnosťou SalesViewer® v rámci tejto webovej stránky. Následne sa do vášho zariadenia umiestni súbor cookie na odmietnutie tejto webovej lokality. Ak odstránite súbory cookie v tomto prehliadači, musíte znova kliknúť na tento odkaz.

9. Google Analytics 4

Na tejto webovej stránke používame službu Google Analytics 4. Toto je služba webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“).

Službu Google Analytics 4 používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky. Vďaka analýze štatistík môžeme neustále zlepšovať našu ponuku pre vás a robiť našu webovú stránku pre vás ešte zaujímavejšou.

Služba Google Analytics 4 používa súbory tzv. „cookie“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie našej webovej stránky.

Informácie o vašom používaní webovej stránky, ktoré sa získavajú pomocou súborov cookie, sa pravidelne prenášajú na servery spoločnosti Google a ukladajú sa v spoločnosti Google. Nie je vylúčený ďalší prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA a ich uloženie tam.

Pri používaní služby Google Analytics 4 sa IP adresa prenášaná vaším koncovým zariadením pri používaní webovej stránky štandardne a automaticky vždy zhromažďuje a spracúva len v anonymizovanej forme, takže zhromaždené informácie nemožno priamo spojiť s príslušnou osobou. Táto automatická anonymizácia prebieha tak, že spoločnosť Google skráti IP adresu prenášanú vaším koncovým zariadením v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) alebo iných signatárskych štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) o posledných šesť čísel.

Na spracovanie vašich údajov sme získali váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. a) smernice GDPR. Váš súhlas zahŕňa aj prenos údajov do USA s rizikom prístupu úradov k údajom.

Spoločnosť Google pre nás vyhodnocuje informácie o správaní používateľov na našej webovej stránke, vytvára o tom správy a využíva tieto údaje na to, aby nám ako prevádzkovateľovi webovej stránky poskytla ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu.

Skrátená IP adresa odoslaná vaším prehliadačom pri používaní služby Google Analytics 4 nebude zlúčená s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google.

Ak si neželáte, aby sa súbory cookie ukladali (alebo chcete deaktivovať službu Google Analytics 4), môžete toto nastavenie kedykoľvek vykonať pomocou tu nášho nástroja na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie.

Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a týkajúce sa vášho používania webovej stránky. Stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tým sa zabráni aj zaznamenávaniu IP adresy. Tým sa tiež zabráni spracovaniu vašich údajov v službe Google Analytics 4.

Funkciu „UserIDs“ môžete na tejto webovej stránke používať ako rozšírenie služby Google Analytics 4. Ak ste súhlasili s používaním služby Google Analytics 4 v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice GDPR, vytvorili ste si účet na tejto webovej stránke a prihlásili ste sa pomocou tohto účtu na rôznych zariadeniach, môžu sa analyzovať vaše aktivity vrátane konverzií na rôznych zariadeniach.

V prípade prenosu údajov do USA sa poskytovateľ pripojil k rámcu EÚ a USA na ochranu osobných údajov (EU-US Data Privacy Framework), ktorý zabezpečuje dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti.

Ako rozšírenie služby Google Analytics 4 možno na tejto webovej stránke používať službu Google Signals na vytváranie reportov o používaní na rôznych zariadeniach.

Na tento účel sa štandardne zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • Mesto
 • Zemepisná šírka (mesta)
 • Zemepisná dĺžka (mesta)
 • Sekundárna verzia prehliadača
 • User-Agent-String prehliadača
 • Značka zariadenia
 • Model zariadenia
 • Názov zariadenia
 • Sekundárna verzia operačného systému
 • Sekundárna verzia platformy
 • Rozlíšenie obrazovky

Ak ste si aktivovali personalizované reklamy a prepojili svoje zariadenia s účtom Google, spoločnosť Google môže analyzovať vaše správanie pri používaní na rôznych zariadeniach a vytvárať databázové modely vrátane konverzií medzi zariadeniami na základe vášho súhlasu s používaním služby Google Analytics 4 v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) smernice GDPR. Od spoločnosti Google nedostávame žiadne osobné údaje, iba štatistiky. Ak chcete zastaviť analýzu medzi zariadeniami, môžete v nastaveniach svojho konta Google deaktivovať funkciu „Personalizovaná reklama“. Na tento účel postupujte podľa pokynov na tejto stránke:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Viac informácií o službách Google Signals nájdete na tomto odkaze:
https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Na našej webovej stránke môžeme používať aj funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics 4. Demografické údaje sú špecifické informácie o skupinách ľudí.

Na základe tejto funkcie je možné vytvoriť správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch (tzv. demografické charakteristiky) používateľov našej webovej stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, zo siete Google Display Network a z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklám vo svojom konte Google. Je však možné deaktivovať aj službu Google Analytics 4, ako je opísané vyššie. Stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

10. trengo

Multikanálová komunikačná platforma (správa požiadaviek na kontakt a komunikáciu)

Poskytovateľ služieb: B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht, Holandsko

Právny základ: Súhlas (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR)

Webové sídlo: https://trengo.com/

Zásady ochrany osobných údajov: https://trengo.com/privacy-statement

Zmluva o spracovaní údajov: Poskytovateľ služby

Ďalšie informácie: https://trengo.com/gdpr

Posledná aktualizácia: 01.02.2024